Kommunikationsteknik: principer och applikationer

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 8: Fysik B, Kemi A och Matematik D. Med undantag av Kemi A. Följande högskolekurs är förkunskapskrav: Godkända kurser: DA221T Data- och telekommunikationsteknik.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2012

Kurskod:
DA224A version 1,1
Engelsk benämning:
Communication Technology: principles and applications
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
20 januari 2011
Fastställandedatum:
20 januari 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
03 september 2012
Ersätter kursplan fastställd:
20 januari 2011

Kursbeskrivning

Studenten ska utveckla fördjupad förstelse för teknologier som används i modern telekommunikationsteknik. Kursen syftar vidare till att studenten tillgodogör sig en helhetsbild av mobil kommunikation och principer för Internet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ges som fristående och som programkurs inom programmet Högskoleingenjörsutbildning i data och telekom: Teknik, ekonomi och ledarskap. Kursen kan ingå i högskoleingenjörsexamen i Datateknik och kandidatexamen i Datavetenskap.

Förkunskapskrav

Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 8: Fysik B, Kemi A och Matematik D. Med undantag av Kemi A. Följande högskolekurs är förkunskapskrav: Godkända kurser: DA221T Data- och telekommunikationsteknik.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa kunskap om och förståelse för:

 • grundläggande begrepp inom kommunikationstekniken
 • funktioner och tjänster på datalänk-, nätverk- och transportnivå enligt OSI ramverk
 • viktiga kommunikationsstandarder
 • mobila nätverk
 • Internet, IP och TCP protokoll, tjänster på Internet
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten ha färdighet och förmåga att:
 • arbeta med konkreta problem inom kommunikationsvärlden
 • utveckla lämpliga algoritmer för att lösa problem på olika nivåer i kommunikationsstacken
 • delta i anskaffning av lämplig kommunikationsutrustning
 • bedöma lämpligheten av olika lösningsalternativ och rimligheten av uppmätta och beräknade resultat
 • identifiera och inhämta nödvändig information för lösningen av konkreta problem
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • ha förmåga att kritiskt reflektera kring teknik- och samhällsutveckling inom ämnesområdet
 • ha förmåga att se kommunikationsteknikens utveckling i historiskt sammanhang

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänt på kursen: Godkänd skriftlig tentamen, godkända laborationsuppgifter.

Krav för väl godkänt på kursen: Väl godkänd kräver att tentamen bedöms som väl godkänd samt att laborationsuppgifterna bedömts godkända.

Innehåll eller kursinnehåll

Grundlägande principer:

 • Protokollarkitektur
 • Datatransmission
 • Signalkodning
 • Digital datakommunikation
 • Kontroll av datalänk
 • Multiplexing
 • Spread-spektrum kommunikation
 • Kretskopplade och paketförmedlade nät
 • Routing i paketförmedlade nät
 • LAN - lokala nät
Mobil kommunikation:
 • Mobila nät
 • GSM, 3G, 4G
 • Trådlösa lokala nät, Bluetooth
Internet:
 • TCP/IP protokoll
 • Säkerhet på Internet
 • Applikationer på Internet
 • Datorer och nätverk

Arbetsformer

Föreläsningar ca 30 timmar, övningar ca 30 timmar, obligatoriska laborationer ca 20 timmar, samt självstudietid ca 120 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Stallings, W.: Data and Computer communications. Pearson Education, Ninth edition, 2010
Kompletterande kursmaterial kan eventuellt tillkomma.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Ivan Kruzela, Kursansvarig
Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620