Elektriska kretsar och fält

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Matematik D. Följande högskolekurs är förkunskapskrav: DA221T Data- och telekommunikationsteknik


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 8/A8

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2014, vår 2013, vår 2012

Kurskod:
DA225A version 1,1
Engelsk benämning:
Electrical Circuits and Fields
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
18 februari 2011
Fastställandedatum:
06 oktober 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
03 september 2012
Ersätter kursplan fastställd:
18 februari 2011

Kursbeskrivning

Studenten ska utveckla fördjupad förståelse för underliggande teknologier som används i modern telekommunikationsteknik. Kursen syftar vidare till att studenten tillgodogör sig en helhetsbild av det fysiska skiktet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs. Kan ingå i högskoleingenjörsexamen i Datateknik.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Matematik D. Följande högskolekurs är förkunskapskrav: DA221T Data- och telekommunikationsteknik

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa kunskap om och förståelse för:

 • grundläggande elektromagnetiska begrepp och samband i elektrisk kretsteori
 • linjära och digitala elektroniska komponenters funktion och användning
 • samspelet kretsteknik -elektronik – kommunikation - inbyggda system

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten ha färdighet och förmåga att:
 • använda mätinstrument vid mätningar av elektriska storheter och använda simuleringsverktyg för elektriska kretsar
 • utföra beräkningar på elektriska kretsar och enklare signalöverföringssystem
 • bedöma lämpligheten av olika lösningsalternativ och rimligheten av uppmätta och beräknade resultat
 • identifiera, värdera och inhämta nödvändig information för lösningen av konkreta problem

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • ha förmåga att kritiskt reflektera kring teknikutveckling inom ämnesområdet

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd på kursen: Godkänd skriftlig tentamen godkända laborationsuppgifter samt deltagande i obligatoriska moment.

Betygsbedömning: Slutbetyg grundas på tentamen. Väl godkänd kräver att tentamen bedöms som Väl godkänd

Innehåll eller kursinnehåll

 • Laddning, elektriska fält, potential, kapacitans
 • Magnetiska fält, induktion, induktans
 • Ström, resistans, spänning, effekt
 • Kirchhoffs lagar
 • Linjäritet, Ohms lag, superposition, tvåpoler
 • Halvledare, analoga och digitala kretsar
 • Ideal operationsförstärkare
 • Sinusformat tidsberoende
 • Komplexa tal, jω-metoden, impedans och admittans
 • Frekvensfunktionsbegreppet
 • Fourieranalys
 • Högfrekvensfenomen

Arbetsformer

Lektioner ca 60 timmar, obligatoriska laborationer ca 20 timmar, samt självstudietid ca 120 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Scherz, Paul, Practical Electronics for Inventors, McGraw-Hill, Second Edition,2007

Andersson, T. (m fl): Kursmaterial för Elektriska kretsar och fält. Malmö högskola, Teknik och samhälle, senaste upplagan

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Tommy Andersson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657614
Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620