Datavetenskaplig projektkurs med ämnesövergripande projekt

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: DA211T-Datavetenskap I eller DA301T-Informationssystem I.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2015, vår 2014, vår 2013, vår 2012

Kurskod:
DA226A version 1
Engelsk benämning:
Computer Science: cross-disciplinary project
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Data- och informationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
18 februari 2011
Fastställandedatum:
18 februari 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
01 september 2011

Kursbeskrivning

Studenten skall genom att tillämpa och integrera ämneskunskaper utveckla en fördjupad förståelse för det datavetenskapliga ämnesområdet och lämpliga arbetsmetoder. Vidare syftar kursen till att utveckla fördjupad förståelse för och erfarenhet av arbete i ämnesövergripande projekt där deltagarna besitter olika kompetenser.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår kandidatexamen i Affärssystem, kan ingå i kandidatexamen i Data- och informationsvetenskap, kandidatexamen i Ekonomi och IT och kandidatexamen i Biomedicinsk teknologi.

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: DA211T-Datavetenskap I eller DA301T-Informationssystem I.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa fördjupad kunskap om och förståelse för:

 • det datavetenskapliga området
 • lärande- och utvecklingsprocesser i projekt
 • teknikutveckling utifrån organisatoriska och samhälleliga perspektiv

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten ha färdighet och förmåga att:
 • bedöma lämpligheten av olika lösningsalternativ inom det datavetenskapliga området
 • identifiera, värdera och inhämta nödvändig information för lösningen av konkreta problem inom det datavetenskapliga området
 • tillämpa och integrera kunskaper från olika ämnesdiscipliner i ett praktiskt projektarbete
 • att aktivt och konstruktivt delta i projektgrupper där olika kompetenser finns representerade
 • presentera projektarbeten och andra arbeten muntligt och skriftligt och vid sådana presentationer kunna diskutera och försvara framlagda slutsatser genom att utnyttja den kunskap och de argument som ligger till grund för slutsatserna

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • ha utvecklat ett ansvarsfullt och samarbetsinriktat förhållningssätt gentemot den egna projektgruppen
 • ha utvecklat en ansvarsfull hållning avseende åtaganden gentemot externa aktörer i samband med projektarbete
 • ha utvecklat ett akademiskt förhållningssätt till rapportskrivning och seminariedeltagande
 • ha förmåga att kritiskt reflektera kring teknikutveckling inom det datavetenskapliga området

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examination sker i form av muntliga och skriftliga redovisningar - individuellt och i grupp. Värderingen avser såväl den ämnesinriktade som den integrativa delen av projektarbetet. Dessa bedöms både utifrån projektarbetets slutresultat och hur projektet bedrivits som process. I examinationen ingår även en reflektionsuppgift.

För godkänt krävs att den individuella processdokumentationen bedöms som godkänd samt deltagande i obligatoriska reflektionsarbeten och vid andra studenters projektredovisningar.

För väl godkänd krävs att den individuella processdokumentationen bedöms som väl godkänd samt deldatagande i obligatoriska reflektionsarbeten och vid andra studenters projektredovisningar.

Innehåll eller kursinnehåll

Projektarbete med tillämpning av ämneskunskaper

Arbetsformer

Föreläsningar ca 20 timmar, obligatoriska seminarier och möten ca 20 timmar, projektarbete inklusive projekthandledning ca 160 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Andersen, E. S. och Schwencke, E.: Projektarbete - en vägledning för studenter. Studentlitteratur, senaste upplagan

Björklund, M. och Paulsson, U.: Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera. Studentlitteratur, 2003

Projektspecifik litteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Zahra Ghaffari, Kursansvarig
Telefon: 040-6657243
Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620