Informationssystem: Examensarbete

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten använder inhämtade kunskaper för att på egen hand utföra ett vetenskapligt arbete av professionell karaktär i datavetenskap.

Behörighetskrav

Totalt 120 hp avklarade kurser samt kurs inom data- och informationsvetenskap 31-60.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2013, vår 2012

Kurskod:
DA231A version 1,1
Engelsk benämning:
Information Systems: Degree Thesis
Fördjupningsnivå
G2E
Huvudområden:
Data- och informationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
14 oktober 2009
Fastställandedatum:
18 oktober 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
16 januari 2012
Ersätter kursplan fastställd:
14 oktober 2009

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten använder inhämtade kunskaper för att självständigt utföra ett vetenskapligt arbete av professionell karaktär i informationssystem.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är på 61-90 högskolepoängsnivå inom Data- och informationsvetenskap.

Förkunskapskrav

Totalt 120 hp avklarade kurser samt kurs inom data- och informationsvetenskap 31-60.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse i informationssystem, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med andra
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom informationsvetenskap

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa förmåga att inom informationssystem göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examinationen sker genom kvalitativ bedömning av uppsatsen, muntlig presentation vid två seminarier, ett ca halvvägs in i arbetet och ett slutseminarium, samt oppositionen vid dessa två seminarier.

För godkänt examensarbete krävs att följande moment är fullgjorda:

 • godkänd skriftlig rapport
 • godkända seminarier

Faktorer som tas i beaktning vid betygssättning är förmåga att:
 • resonera självständigt och kreativt
 • självständigt lösa problem
 • tillgodogöra sig och använda litteratur och annat material
 • uttrycka sig skriftligt i en teknisk-vetenskaplig rapport
 • utföra en muntlig presentation
 • opponera på ett vetenskapligt korrekt sätt

När ovanstående kriterier uppfylls på ett tillfredsställande sätt ges betyget godkänd.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen utgör en fördjupning av tidigare kunskaper inom informationssystem området vad gäller vetenskapsteoretiska perspektiv, teorier och metodologiska frågeställningar. Kursen består av ett examensarbete i informationssystem och innefattar litteraturstudier och rapportskrivning. I en
del fall kan implementation av programvara eller statistisk utredning förekomma. Arbetet kan vara av utredande eller konstruktiv karaktär.

Arbetsformer

Självständigt arbete ca 390 timmar, samt handledningstid ca 10 timmar.
Omfattningen av handledningen är beroende av arbetets inriktning.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Klausen, S.H.: Vad är vetenskap. Natur och Kultur, 2006
 • Föllesdal, Wallöe, Elster.: Argumentationsteori, Språk och vetenskapsfilosofi. Thales, 2001
 • Strunk, W.: The Elements of Style. Dover Publications, 2006
 • Björklund, M.: Seminarieboken. Studentlitteratur, 2003
 • Svenska språkrådet: Skrivregler. Liber , 2008
 • Kompletterande projektspecifikt material.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursutvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Bengt J. Nilsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657244
Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620