Informationssystem: Tillämpningsmoment

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten ska använda inhämtade kunskaper för att självständigt fördjupa sin kompetens i informationssystem samt utföra ett arbete av professionell karaktär i informationssystem. Arbetet kan vara av utredande eller konstruktiv karaktär.

Behörighetskrav

Totalt 120 hp avklarade kurser samt kurs inom data- och informationssystem 31-60.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2013, höst 2012, höst 2011

Kurskod:
DA233A version 1
Engelsk benämning:
Informationssystem: Applications
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Data- och informationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
14 oktober 2009
Fastställandedatum:
14 oktober 2009
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
01 september 2010

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten ska använda inhämtade kunskaper för att självständigt fördjupa sin kompetens i informationssystem samt utföra ett arbete av professionell karaktär i informationssystem. Arbetet kan vara av utredande eller konstruktiv karaktär.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är på 61-90 poängsnivå i Data- och informationsvetenskap.

Förkunskapskrav

Totalt 120 hp avklarade kurser samt kurs inom data- och informationssystem 31-60.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse i informationssystem, inbegripet kunskap om tillämpliga metoder och fördjupning inom området
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • ha genomfört ett större tillämpningsprojekt
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att dra slutsatser och göra konsekvensanalys av det egna arbetet
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom ämnet

Värderings förmåga och förhållnings sätt
Efter avslutad kurs ska studenten :
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Kursen examineras genom en muntlig eller skriftlig redovisning i samråd med examinator.
Krav för godkänd:

 • godkänd redovisning av momentet
Faktorer som tas i beaktning vid betygssättning är förmåga att:
 • resonera självständigt och kreativt
 • självständigt lösa problem
 • tillgodogöra sig och använda litteratur och annat material
 • uttrycka sig muntligt respektive skriftligt i teknisk-vetenskaplig form
När ovanstående kriterier uppfylls på ett tillfredsställande sätt ges betyget godkänd.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen består av ett tillämpningsarbete i informationssystem av praktisk karaktär vars innehåll ska utgöra en fördjupning eller breddning av ämnesområdet avseende teoribildning och metodologi. Då arbetet förväntas vara av praktisk karaktär kan implementation av programvara eller statistisk utredning förekomma. Arbetet kan göras i nära samarbete med näringsliv eller offentlig förvaltning.

Arbetsformer

Lärandet bygger på självständigt arbete, ca 390 timmar. Handledningstid tillkommer med ca 10 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Klausen, S.H.: Vad är vetenskap. Natur och Kultur, 2006
 • Föllesdal, Wallöe, Elster.: Argumentationsteori, Språk och vetenskapsfilosofi. Thales 2001
 • Strunk, W.: The Elements of Style. Dover Publications, 2006
 • Björklund, M.: Seminarieboken. Studentlitteratur, 2003
 • Kompletterande projektspecifikt material.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Bengt J. Nilsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657244
Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620