Informationssystem: verksamhetsstödjande system

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: DA7283-Informationssystem eller DA101T-Informationssystem I eller DA301T-Informationssystem I.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2012

Kurskod:
DA236A version 1
Engelsk benämning:
Business Informatics
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Data- och informationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
15 juni 2011
Fastställandedatum:
15 juni 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2011

Kursbeskrivning

Studenten ska utveckla kunskap, färdighet och förståelse om begrepp, modeller och metoder som används vid utveckling, införande och förvaltning av verksamhetsstödjande informationssystem.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan ingå i kandidatexamen i data- och informationsvetenskap samt affärssystem.

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: DA7283-Informationssystem eller DA101T-Informationssystem I eller DA301T-Informationssystem I.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten

 • visa kännedom om olika sorters verksamhetsstödjande system
 • kunna redogöra för olika utvecklings- och upphandlingsalternativ för verksamhetsstödjande system
 • kunna redogöra för olika aspekter av införande och underhåll av verksamhetsstödjande system
 • visa kännedom om olika systemarkitekturalternativ
 • visa kännedom om datahantering i verksamhetsstödjande system
 • visa kännedom om olika alternativ för systemintegration
 • visa kännedom om hur informationssäkerhet kan hanteras i verksamhetsstödjande system

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten
 • kunna identifiera och modellera processer som kan stödjas med informationssystem
 • kunna använda och utvärdera funktionalitet i verksamhetsstödjande informationssystem
 • kunna skapa enklare mjukvara med tekniker relevanta för verksamhetsstödjande system.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten
 • kunna kritiskt reflektera kring tekniska, affärsmässiga och samhälleliga avvägningar vid utveckling, införande och förvaltning av verksamhetsstödjande informationssystem

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Bedömning görs genom värderingar av skriftliga och muntliga redovisningar och tentamina.

För godkänd krävs att samtliga ingående redovisningar är godkända samt att ingående tentamina fått godkänt.

För väl godkänd krävs att tentamen har bedömts väl godkänd och att samtliga ingående redovisningar är godkända.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innehåller bland annat:

 • verksamhetsprocesser och modellering
 • systemexempel
 • livscykler
 • integration och datahantering

Arbetsformer

Föreläsningar ca 30 timmar, övningar ca 5 timmar, seminarier ca 5 timmar, laborationer ca 15 timmar samt självstudietid ca 145 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Monk, Ellen and Wagner, Bret: Concepts in Enterprise Resource Planning. Course Technology Cengage Learning, Third Edition 2007

Artikelkompendium från Malmö högskola

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620