Metoder för mätning av användbarhet i informationssystem

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Minst 60 högskolepoäng i datavetenskap eller minst 60 högskolepoäng i informationssystem med progression.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2014, höst 2012

Kurskod:
DA237A version 1
Engelsk benämning:
Methods for Information Systems Usability Measurement
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
30 november 2011
Fastställandedatum:
24 november 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
16 januari 2012

Kursbeskrivning

Studenten ska utveckla fördjupad kunskap om teori och färdighet kring metoder och verktyg för informationsinsamling. Studenten ska också utveckla kunskaper och färdigheter om statistisk analys av beteende- och kvalitetsdata med relevans fördesign av informationssystem.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen har en fördjupning på 61-90-poängsnivå och kan ingå i kandidatexamen i datavetenskap eller affärssystem.

Förkunskapskrav

Minst 60 högskolepoäng i datavetenskap eller minst 60 högskolepoäng i informationssystem med progression.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs skall studenten:

 • visa kännedom om möjligheter och begränsningar för mätningar på Internet
 • kunna redogöra för hur rådata kan samlas in, analyseras och presenteras
 • känna till och beskriva olika perspektiv på användbarhet
 • känna till och kunna redogöra för skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder
 • kunna redogöra för grundläggande statistik

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs skall studenten:

 • kunna anonymisera ett datamaterial
 • kunna samla in och analysera mätdata i syfte att studera användbarhetsaspekter hos ett informationssystem
 • kunna använda datorbaserade verktyg för att genomföra användningsanalyser, användbarhetstester, användarupplevelsestudier och enkätundersökningar
 • visa färdighet i att använda grundläggande statistik

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs skall studenten:

 • kunna diskutera tillförlitlighet i statistiskt genomförda studier, dvs. är studien rätt genomförd och analyserad?
 • kunna värdera validiteten i resultat från statistiska metoder, dvs. är det rätt studie som genomförts? Har rätt metoder använts?

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

För godkänd krävs att uppsats och samtliga redovisningar genomförts och minst fått betyg G.

För väl godkänd krävs att minst 75% av redovisningarna värderats VG samt minst betyg G på uppsats.

Bedömning görs genom värderingar av skriftliga och muntliga redovisningar.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen behandlar:

 • beteende- och prestationsmätning
 • statistisk analys
 • teknisk och analytisk grund för webbmätningar
 • automatisk informationsinsamling

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och en konferens. Den pedagogiska formen utgörs av en seminarieserie med laborativa inslag.

Föreläsningar, seminarier och avsluitande konferens ca 40 timmar, laborationer ca 20 timmar, individuell uppsats ca 60 timmar, självstudier ca 80 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Tullis, T. & Albert, B. Measuring the User Experience. Morgan Kaufmann, 2008. ISBN-13: 9780123735584
 • Rubin, J. & Chisnell, D. Handbook of Usability Testing. Wiley, 2nd Ed., 2008. ISBN-13: 9780470185483
 • Kaushik, A. Web Analyitcs 2.0. Sybex, 2010. ISBN: 9780470529393
 • Moore, D. & Notz, W.I. Statistics – Concepts and Controversies. Freeman, 6th Ed., 2005. ISBN: 0716786362

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620