Datavetenskapsteori och akademiskt skrivande

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Minst 60 högskolepoäng i datavetenskap eller minst 60 högskolepoäng i informationssystem med progression.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2014

Kurskod:
DA238A version 1,1
Engelsk benämning:
Philosophy of Computer Science and Academic Writing
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Fastställandedatum:
16 september 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
01 september 2014

Förkunskapskrav

Minst 60 högskolepoäng i datavetenskap eller minst 60 högskolepoäng i informationssystem med progression.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen har en fördjupning på 61-90-poängsnivå och kan ingå i kandidatexamen i datavetenskap eller affärssystem.

Syfte

Studenten ska utveckla kunskap om vetenskapshistoria i ett datavetenskapligt perspektiv och färdighet i användningen av grundläggande datavetenskapliga forskningmetoder och färdighet i akademiskt skrivande.

Innehåll

Kursen behandlar:

 • akademiskt läsande, dvs. läsning av vetenskapligt publicerat material i inlärningssyften, och informationssökning
 • vetenskapshistoria och vetenskapsteori
 • målformulering av forskningsprojekt
 • uppställning av hypoteser och forskningsfrågor
 • kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, deduktiva metoder
 • metoder för resultatanalys, deskriptiv statistik
 • akademiskt skrivande

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten:

 • visa kännedom om vetenskapshistoria och vetenskapsfilosofi i ett datavetenskapligt perspektiv
 • visa kännedom om kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder
 • visa kännedom om hur ett forskningsprojekt genomförs
 • visa kännedom om akademiskt skrivande

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten:
 • visa färdighet i att formulera en forskningsfråga
 • visa färdighet i sökning och utvärdering av relevant information för en forskningsfråga
 • visa färdighet i resultatanalys med tillämpliga deduktiva metoder
 • visa färdighet att presentera vetenskapligt material i skrift

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs skall studenten:
 • kunna formulera en forskningsfråga, söka efter och utvärdera för frågan relevant information, välja en lämplig lösningsstrategi, analysera resultaten med lämpliga metoder samt att presentera, diskutera och värdera processen och resultaten i ett vetenskapshistoriskt och vetenskapsfilosofiskt perspektiv

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier ca 60 timmar, självstudier ca 140 timmar.

Bedömningsformer

Krav för godkänd: Godkända inlämningsuppgifter och godkänd tentamen.
Krav för väl godkänd: Godkända inlämningsuppgifter och väl godkänd tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatoriska titlar

 • Polya, G.: How To Solve It. Princeton University Press, 2004
 • Molander, B.: Vetenskapsfilosofi. Thales, 2003
 • Knuth, D.E., Larrabee, T., Roberts P.M.: Mathematical Writing (finns tillgänglig som PDF)

Referenslitteratur

 • Föllesdal D., Wallöe L., Elster J.: Argumentationsteori, Språk och vetenskapsfilosofi. Thales, 2001
 • Strunk, W.: The Elements of Style. Dover Publications, 2006

Övrigt

 • Projektspecifikt material, artiklar, m.m.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Jesper Larsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657303
Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620