Datavetenskapsteori och akademiskt skrivande

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Minst 60 högskolepoäng i datavetenskap eller minst 60 högskolepoäng i informationssystem med progression.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2015

Kurskod:
DA238A version 1,2
Engelsk benämning:
Philosophy of Computer Science and Academic Writing
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
31 mars 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015
Ersätter kursplan fastställd:
16 september 2014

Förkunskapskrav

Minst 60 högskolepoäng i datavetenskap eller minst 60 högskolepoäng i informationssystem med progression.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen har en fördjupning på 61-90-poängsnivå och kan ingå i kandidatexamen i datavetenskap eller affärssystem.

Syfte

Studenten ska utveckla kunskap om vetenskapshistoria i ett datavetenskapligt perspektiv och färdighet i användningen av grundläggande datavetenskapliga forskningmetoder och färdighet i akademiskt skrivande.

Innehåll

Kursen behandlar:

 • akademiskt läsande, dvs. läsning av vetenskapligt publicerat material i inlärningssyften, och informationssökning
 • vetenskapshistoria och vetenskapsteori
 • målformulering av forskningsprojekt
 • uppställning av hypoteser och forskningsfrågor
 • kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, deduktiva metoder
 • metoder för resultatanalys, deskriptiv statistik
 • akademiskt skrivande

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten:

 • visa kännedom om vetenskapshistoria och vetenskapsfilosofi i ett datavetenskapligt perspektiv
 • visa kännedom om kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder
 • visa kännedom om hur ett forskningsprojekt genomförs
 • visa kännedom om akademiskt skrivande

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten:
 • visa färdighet i att formulera en forskningsfråga
 • visa färdighet i sökning och utvärdering av relevant information för en forskningsfråga
 • visa färdighet i resultatanalys med tillämpliga deduktiva metoder
 • visa färdighet att presentera vetenskapligt material i skrift

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs skall studenten:
 • kunna formulera en forskningsfråga, söka efter och utvärdera för frågan relevant information, välja en lämplig lösningsstrategi, analysera resultaten med lämpliga metoder samt att presentera, diskutera och värdera processen och resultaten i ett vetenskapshistoriskt och vetenskapsfilosofiskt perspektiv

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier ca 40 timmar, självstudier ca 160 timmar.

Bedömningsformer

Krav för godkänd: Godkända inlämningsuppgifter och godkänd tentamen.
Krav för väl godkänd: Godkända inlämningsuppgifter och väl godkänd tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatoriska titlar
 • Ekengren, Ann-Marie & Hinnfors, Jonas (2012). Uppsatshandbok: [hur du lyckas med din uppsats]. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur
 • Hansson, Bengt (2011). Skapa vetande: vetenskapsteori från grunden. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur
 • Oates, Briony J. (2006). Researching information systems and computing. London: SAGE
Referenslitteratur
 • Føllesdal, Dagfinn, Walløe, Lars & Elster, Jon (2001). Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi. 3. uppl. Stockholm: Thales
 • Pólya, George & Conway, John Horton (2004). How to solve it: a new aspect of mathematical method. Expanded Princeton Science Library ed. Princeton: Princeton University Press
 • Svenska skrivregler. 3., [utök.] utg. (2008). Stockholm: Liber
 • Zobel, Justin (2004). Writing for computer science. 2. ed. New York: Springer
Övrigt
 • Projektspecifikt material, artiklar, m.m.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Jesper Larsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657303
Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620