Beslutsstödssystem

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

30hp inom data- och informationsvetenskap eller datavetenskap inklusive DA153A - Introduktion till datavetenskap.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2014, höst 2013, höst 2012

Kurskod:
DA246A version 1
Engelsk benämning:
Decision support systems
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Data- och informationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
23 februari 2012
Fastställandedatum:
23 februari 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
03 september 2012

Kursbeskrivning

Studenten ska utveckla kunskap, färdighet och förståelse kopplad till modeller, tekniker och metoder som används i beslutsstödssystem (Management Information Systems). Studenten ska utveckla förståelse om olika teknikers möjlighet att användas för beslutsstöd inom olika tillämpningsområden. Exempel på tekniker är olika sökalgoritmer och beslutsträd. Beslutsstöd återfinns inom en rad olika områden: från företags verksamhetsplanering (som t.ex. transport- och produktionsplanering) till stöd för individens planering (som t.ex. reseplanerare).

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i Kandidatexamen i Data- och informationsvetenskap.

Förkunskapskrav

30hp inom data- och informationsvetenskap eller datavetenskap inklusive DA153A - Introduktion till datavetenskap.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa kunskap och förståelse om:

  • typer av beslutsstödssystem och dess tillämpningsområde
  • tekniker för beslutsstödssystem
  • behovet av beslutsstödssystem (Management Information Systems) och dess roll i det moderna samhället

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten visa:
  • förmåga att kunna redogöra för begränsningar och möjligheter för några tekniker vad det gäller dess användande i beslutsstödssystem

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
  • visa förmåga att reflektera över beslutsstödssystems implikationer och roll för hållbar samhällsutveckling

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Bedömning görs genom värderingar av inlämningsuppgifter (både i grupp och individuellt). För godkänd krävs att samtliga inlämningsuppgifter är godkända. Muntlig redovisning av inlämningsuppgift kan förekomma.

För väl godkänd krävs att samtliga inlämningsuppgifter, som bedöms utifrån UV-skalan, bedöms som väl godkända.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen består av:

  • Tillämpningar av beslutsstödsystem
  • Genomgång av tekniker för beslutsstöd som t.ex. optimering, simulering och beslutsträd
  • Fördjupning inom någon teknik och/eller tillämpningsområde

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier om ca 30 timmar samt övningar och redovisningar kopplade till inlämningsuppgifter om ca 10 timmar; samt självstudier om ca 160 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

  • Artikelkompendium, Teknik och samhälle - Mah

  • Lundgren, Jan m.fl. “Optimeringslära”, Studentlitteratur, 2008.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Jan Persson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657168