Datastrukturer och algoritmer

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kurser om minst 30 hp i datavetenskap varav minst 7.5 hp i programmering.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2016, höst 2015, höst 2014, höst 2013, höst 2012

Kurskod:
DA252A version 1
Engelsk benämning:
Data structures and Algorithms
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
28 februari 2012
Fastställandedatum:
28 februari 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
03 september 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten utvecklar en fördjupad programmeringserfarenhet. I kursen studerar studenten analys, design och implementation av praktiska och effektiva algoritmer och datastrukturer, vilket syftar till att utveckla en förmåga att lösa problem som ofta uppkommer i en programmerares vardag.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i kandidatexamen i Datavetenskap med inriktning mot systemutveckling på 31-60 poängsnivån.

Förkunskapskrav

Kurser om minst 30 hp i datavetenskap varav minst 7.5 hp i programmering.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:

 • visa fördjupad förståelse för egenskaper hos strukturerade och objektorienterade datorprogram
 • ha förmåga att beskriva samt uppvisa en fördjupad förståelse av grundläggande och avancerade praktiska algoritmer inom områden såsom grafteori, geometri, strängmatchning och talteori
 • ha förmåga att beskriva samt uppvisa en fördjupad förståelse av grundläggande och avancerade datastrukturer

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna använda och självständigt anpassa grundläggande och avancerade praktiska algoritmer och datastrukturer för att lösa samt implementera givna problem korrekt och effektivt
 • arbeta effektivt i grupp och självständigt för att lösa givna problem korrekt och effektivt inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • utifrån en given problemställning självständigt och i grupp kunna analyser problemet samt kritiskt välja lämpligt angreppssätt, algoritm och/eller datastruktur
 • kunna utföra en korrekt implementation och kunna resonera kring och kritiskt värdera design- och implementationsval ur olika aspekter såsom prestanda

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen, ett antal obligatoriska inlämningsuppgifter samt ett projektarbete.

Krav för godkänd: Godkänd skriftlig tentamen, godkända inlämningsuppgifter samt godkänd projektuppgift.
Krav för väl godkänd: Väl godkänd på minst 60% av examinationsmomenten som viktas efter hp på momenten.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innefattar följande:

 • algoritmanalys och algoritmkonstruktion: amorterad analys, giriga algoritmer, dynamisk programmering och heuristiska metoder
 • rimlighetsbedömningar
 • algoritmer: grafalgoritmer, sorteringsalgoritmer, beräkningsgeometri och strängmatchning
 • grundläggande och avancerade datastrukturer såsom binära sökträd, hash-tabeller, prioritetsköer och suffixträd

Arbetsformer

Föreläsningar ca 35 timmar, laborationer och seminarium ca 30 timmar, projekthandledning ca 5 timmar, samt självstudietid ca 130 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Cormen; Leiserson; Rivest & Stein, Introduction to Algorithms, 3rd Edition, MIT Press, 2009, ISBN: 978-0-262-03384-8

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Mia Persson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657772
Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620