Användbarhet

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: DA157A-Introduktion till interaktionsdesign och DA270A-Projekt I.

Urval:

Platsgaranti för behöriga sökande.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2015, vår 2014, vår 2013

Kurskod:
DA253A version 1
Engelsk benämning:
Usability
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
07 november 2012
Fastställandedatum:
06 november 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
21 januari 2013

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge studenten kunskap och förståelse kring användbarhet från ett datavetenskapligt perspektiv. Kursen syftar även till att ge studenten kunskap inom akademiskt skrivande.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i Systemutvecklarprogrammet, årskurs 2, och kan ingå i kandidatexamen i datavetenskap med inriktning mot systemutveckling på 31-60 poängsnivån.

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: DA157A-Introduktion till interaktionsdesign och DA270A-Projekt I.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten visa:

 • förståelse för metodisk tillvägagångssätt vid utveckling av användbara informationssystem
 • kunskap om utvärderingsmetoder inom användbarhet; från traditionella angreppssätt inom människa-dator-interaktion och kognitiva metoder till användarupplevelser och sociotekniska metoder

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten:
 • kunna resonera kring en digital systemlösning utifrån användarbehov
 • utifrån ett vetenskapligt perspektiv, kunna skriva en uppsats kring ett datavetenskapligt ämne

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs skall studenten:
 • kunna kritiskt värdera aspekter hos datorsystem såsom användbarhet och tillgänglighet

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Kursen examineras genom en uppsats (7,5hp).

För godkänt betyg krävs: godkänd uppsats och opposition.
Slutbetyget grundas på uppsatsen.

Innehåll eller kursinnehåll

Moment som kursen behandlar är bland annat:

 • Hur användbarhet kan definieras
 • I vilka utvecklingsprocesser man bör ta hänsyn till användbarhet
 • Hur man kan tillämpa användbarhet på befintliga system
 • Hur man kan mäta användbarhet och använda det som ett kvalitétsmått

Kursen kommer att examineras genom en uppsats som skrivs inom ämnet användbarhet. Uppsatsen ska presenteras och opponeringar mot andra uppsatser ska genomföras.

Arbetsformer

Föreläsningar ca 20 timmar, seminarium ca 10 timmar och handledning ca 10 timmar, samt självstudietid ca 160 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Lauesen, Soren, User Interface Design: A Software Engineering Perspective, Addison-Wesley, 2005, ISBN: 0321181433
 • Björklund, Maria: Seminarieboken, Studentlitteratur, 2003, ISBN: 9789144041254

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Anton Tibblin, Kursansvarig
Telefon: 040-6657672