Krav- och ändringshantering

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: DA153A-Introduktion till datavetenskap.

Urval:

Platsgaranti för behöriga sökande.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2014, vår 2013, vår 2012

Kurskod:
DA254A version 1
Engelsk benämning:
Requirements Management
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Data- och informationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
23 maj 2011
Fastställandedatum:
23 maj 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2011

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att studenten ska utveckla kunskaper om begrepp och metoder som används i IT-projekt för att leda en utvecklingsprocess med kvalitet i fokus, vilket innebär att systematiskt samla in krav, att säkerställa att lösningen uppfyller slutanvändarnas behov och att anpassa lösningen till beställarens organisation och affärsverksamhet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmen Informationsarkitekt och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i Data- och informationsvetenskap.

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: DA153A-Introduktion till datavetenskap.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten:

 • visa kännedom om metoder för att samla in, analysera, specificera och dokumentera användares och beställares behov och krav
 • visa kännedom om iterativa utvecklingsprocesser och agila metoder för att föra ett tänkt informationssystem från dess kravbild till en färdig lösning

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten:
 • kunna samla in och dokumentera användares och beställares behov och krav
 • kunna använda för situationen passande metoder för att iterativt skissa, beskriva, modellera och skapa prototyper som förslag till ett tänkt informationssystem
 • kunna beskriva aktiviteter, beteenden, interaktion och användningsfall med UML
 • kunna planera en testprocess för ett tänkt informationssystem och genomföra användartester
 • kunna medverka till att skapa ett informationssystem utifrån ett användarorienterat perspektiv

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs skall studenten:
 • kunna diskutera reflekterande kring hur teknologiska, organisatoriska, användar- och affärsmässiga perspektiv påverkar utvecklingen av informationssystem
 • kunna kritiskt resonera kring hur personers olika bakgrund och erfarenhet kan leda till alternativa perspektiv och lösningar

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examination sker i form av muntliga och skriftliga redovisningar.

För betyget godkänd krävs att samtliga ingående redovisningar genomförts och minst fått värderingen G. För betyget väl godkänd krävs att samtliga redovisningar genomförts och att minst två av nedanstående kursmoment värderats VG.

Innehåll eller kursinnehåll

 • Metoder för kravinsamling (3hp)
 • Tekniker för ändringshantering (2hp)
 • Projektarbete med fokus på användarorientering (2,5hp)

Arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, workshops och laborationer.

Föreläsningar ca 20 timmar, seminarier och workshops ca 25 timmar, laborationer ca 15 timmar, samt självstudier ca 140 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Garret, J.J. (2011) The elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond (2nd edition), New Riders.

Leffingwell, D. (2010). Agile Software Requirements: Lean Requirements Practices for Teams, Programs, and the Enterprise, Addison-Wesley.

Van Duyne, D., Landay, J.A., & Hong, J.I. (2006). The Design of Sites (2nd edition), Prentice-Hall.

Referenslitteratur
Information om ytterligare fördjupningsmaterial ges vid kursstart.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Annabella Loconsole, Kursansvarig
Telefon: 040-6657674