Webbutveckling II - Back-end

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kurser om minst 15 hp objektorienterad programmering.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2016

Kurskod:
DA266A version 1,1
Engelsk benämning:
Web Development II - Back-end
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
13 maj 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter kursplan fastställd:
23 mars 2016

Förkunskapskrav

Kurser om minst 15 hp objektorienterad programmering.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är valbar inom programmet Spelutveckling.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskap i och färdighet inom webbprogrammering med inriktning mot serversidan. Studenten ska självständigt kunna implementera och administrera en webbserver utifrån det aktuella programspråket.

Innehåll

  • Implementation av en webbserver i det aktuella programspråket
  • Serverteknologier och verktyg
  • Praktiskt användande av en kommandoradstolk
  • Arkitektur och infrastruktur för webbaserade servrar

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:

  • visa kunskap om aktuella serverteknologier och verktyg samt hur dessa tillämpas för att implementera en webbserver
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
  • implementera och administrera en webbserver utifrån aktuella metoder i ett programspråk
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
  • uppvisa kunskap inom utveckling av webbservrar genom att paktiskt tillämpa och förhålla sig till aktuella metoder i det valda programspråket

Arbetsformer

Undervisningen baseras helt kring kursmaterial som är tillgängligt via Internet. Undervisningen förutsätter tillgång till dator med internetanslutning. Inga schemalagda sammanträden eller fysiska träffar planeras.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom en serie inlämningsuppgifter som progressivt examinerar lärandemålen.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kursmaterial kommer vara internetbaserat och presenteras på kurssidan vid kursstart.
Referenslitteratur
  • Downey, Allen. (2012). Think Python. O'Reilly. ISBN 13: 9781449330729
  • Grinberg, Miguel (2014). Flask Web Development. O'Reilly Media. ISBN 13: 9781449372620

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Johan Holmberg, Kursansvarig
Telefon: 040-6657376
Filip Larsson, studieadministratör
Telefon: 040-665 7016