Projekt I

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursens förkunskapskrav är kurser inom datavetenskap om minst 30 hp.

Urval:

Platsgaranti för behöriga sökande.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2014, vår 2013

Kurskod:
DA270A version 1,1
Engelsk benämning:
Project I
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Data- och informationsvetenskap, Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
15 juni 2011
Fastställandedatum:
21 mars 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
21 januari 2013
Ersätter kursplan fastställd:
15 juni 2011

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att introducera studenterna till projektarbete och att utveckla studentens förmåga att skapa, delta i och koordinera projekt inom datavetenskap och tillämpad IT.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i Spelutvecklingprogrammet, Systemutvecklarprogrammet och Informationsarkitektsprogrammet. Kursen kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i datavetenskap, datavetenskap med inriktning systemutveckling och data- och informationsvetenskap.

Förkunskapskrav

Kursens förkunskapskrav är kurser inom datavetenskap om minst 30 hp.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa kunskap om och förståelse av:

 • metoder, teorier, modeller och begrepp med relevans för projektledningsområdet
 • projektets funktion och relation till omgivande aktörer såsom kund, beställare och slutanvändare
 • gruppens dynamik och grupprocessens betydelse för projektledning
 • omgivningens och intressenters påverkan på projekt

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten visa färdigheter och förmåga att:
 • initiera, planera och genomföra samt rapportera ett projekt
 • hantera gruppdynamiska aspekter i projektarbete
 • tillämpa teorier, begrepp och modeller såväl i praktiskt projektarbete som i analys av projekt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten visa värderingsförmåga och ett förhållningssätt att:
 • kritiskt tillämpa sina kunskaper inom projektarbete och datavetenskap
 • reflektera kring betydelsen av samarbete och ledarskap i en projektgrupp

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Kursen examineras genom skriftliga rapporter och projektartefakter. Rapporterna redovisas muntligen och skriftligen, kan utarbetas i grupp eller enskilt. Rapporten baseras på teoriförståelse med koppling till det praktiska projektarbetet. Den personliga projektrapporten redovisar den personliga reflektionen och lärandet under projektarbetet.

Krav för godkänd:
Godkänd individuell skriftlig rapport (1,5) hp, muntlig och skriftlig redovisning av projektspecifika artefakter(4,5 hp),
och godkänd personlig projektrapport (1,5 hp).

För godkänt betyg krävs dessutom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier.

Innehåll eller kursinnehåll

Projekt handlar om att under en begränsad tid forma finna lösningar, utveckla digitala produkter, artefakter eller tjänster för ett specifikt syfte. Kursen är en bred introduktion till projektarbete inom IT-området med avstamp ifrån datavetenskapliga synsätt. Inom ramen för kursen genomförs ett eller flera projekt. Studenterna kan genomföra olika delar i ett projektarbete, såsom förstudier och realiseringar av lösningar, utforma koncept och presentera dessa i lämpliga former. Integrerat i projekten behandlas grundläggande metoder för arbetsprocessen.

Kursen består av två kursmoment:

 • Teori (1,5 hp). Inledningsvis en serie föreläsningar som introducerar ämne, grundläggande arbetsmetodik och vanliga styrverktyg för projekt. Utöver detta finns reflektionsseminarier under projektets gång som knyter an till den tidigare teorin och överbrygger därmed teori och praktik.
 • Projekt i grupp (6 hp). Ett datavetenskapligt projekt som tillämpar alla moment i utvecklingsprocessen, med förstudie, kravinsamling, konstruktion, validering och verifiering samt projektpresentation

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, handledning, självständigt projektarbete i grupp samt redovisning av uppgifter och gemensam diskussion.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Eklund, S. (2010). Arbeta i projekt - individen, gruppen, ledaren. Lund: Studentlitteratur.

Referenslitteratur
Sommerville, I. (2011). Software Engineering. Boston, MA: Pearson Education.
Sahlin, I. et Al. (1996). Projektets paradoxer. Studentlitteratur, Lund.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Jeanette Eriksson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657623