Projekt II

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kurser om minst 30 hp i datavetenskap eller data- och informationsvetenskap inklusive kursen DA270A Projekt I.

Urval:

Platsgaranti för behöriga sökande.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2014, vår 2013

Kurskod:
DA271A version 1
Engelsk benämning:
Project II
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Datavetenskap, Data- och informationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
07 november 2012
Fastställandedatum:
22 oktober 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
21 januari 2013

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupad kunskap om projektarbete samt färdighet i att samarbeta med beställare och användare i utveckling av informationstekniska system.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen har en fördjupning på 31-60-poängsnivå i förhållande till kandidatexamen i datavetenskap respektive data- och informationsvetenskap.

Förkunskapskrav

Kurser om minst 30 hp i datavetenskap eller data- och informationsvetenskap inklusive kursen DA270A Projekt I.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten kunna visa:

 • kunskap om begrepp och metoder för effektivt projektarbete
 • kännedom om metoder för att samla in, analysera, specificera och dokumentera beställares och användares krav respektive behov
 • kännedom om etablerade utvecklingsmodeller
 • kännedom om individens betydelse och gruppens dynamik för framgång i projektarbetet

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 • initiera, planera, genomföra och rapportera ett projekt
 • samla in och dokumentera beställares och användares krav samt behov
 • kommunicera idéer och problemställningar om systemlösningar
 • hantera gruppdynamiska aspekter i projektarbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 • kritiskt tillämpa sina kunskaper inom datavetenskap och projektarbete
 • reflektera kring betydelsen av samarbete i projektform

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning av en serie uppgifter.

Betygsbedömning
För betyget godkänd krävs att samtliga ingående redovisningar genomförts och minst fått värderingen G.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen motsvarar en utvecklingsprocess och består av 3 huvudmoment:

 • Initiering (2,0 hp). Introduktion, idéarbete och uppstart
 • Loggbok (4,0 hp). Rapportering – skriftligt och muntligt – under genomförande
 • Retrospektion (1,5 hp). Avslutande reflektionsseminarier

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier om ca 20 timmar samt projektarbete om ca 180 timmar

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Eklund, S. Arbeta i projekt - individen, gruppen, ledaren. Lund: Studentlitteratur, 2010.
 • Gustavsson, T. Agil projektledning. Stockholm: Sanoma utbildning, 2011.

Utöver specificerade verk kommer aktuella artiklar att användas, tillgängliga för studenten vid kurstillfället.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Annabella Loconsole, Kursansvarig
Telefon: 040-6657674