Innovationsprojekt

Sammanfattning

I dagens samhälle är det stort fokus på att ta fram nya och innovativa produkter, vare sig man startar nytt företag, agerar inom idéburen sektor eller jobbar i ett stort multinationellt bolag. Sådana nya produkter tas ofta fram genom innovationsprocesser där förmågan för kreativitet, samverkan med andra och förmågan för att värdera innovationen ur ett marknads- och nyttoperspektiv avgör resultatet. Denna typ av innovationsprocesser genomförs oftast i iterativa projekt där de medverkande har olika kompetens och bakgrund.

Inom kursen får studenterna känna på hur det är att jobba med innovationer i ett projektteam som kan bestå av studenter från flera olika program och bakgrunder. Projektteamet skall tillsammans jobba med att identifiera behov och intressenter utifrån en problemställning, samt formulera idéer, koncept, prototyper och liknande för att uppfylla intressenternas behov och prova lösningen i praktiken.

Kursens mål är att studenten tränar och utvecklar sin förmåga till lagarbete och ökar sin medvetenhet om hur man tillsammans kan utveckla innovativa och framgångsrika produkter. Studenterna tränas också i att få en förståelse för det omgivande samhället, trender, samt att kommunicera effektivt med potentiella framtida användare och intressenter av en produkt.

Behörighetskrav

Minst 100 godkända högskolepoäng inom ett program vid Malmö högskola.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2015

Kurskod:
DA275A version 1
Engelsk benämning:
Innovation Project
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
05 februari 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015

Förkunskapskrav

Minst 100 godkända högskolepoäng inom ett program vid Malmö högskola.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Valbar kurs.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten skall utveckla insikt i och praktisk erfarenhet från hur det är att leda och arbeta i innovationsprojekt som fokuserar på en verklighetsförankrad problemställning utan någon specificerad lösning.

Innehåll

Varje student ingår i ett eller flera innovationsprojekt. Genom projektet jobbar deltagarna tillsammans för att ta fram en nyskapande lösning på en verklighetsförankrad problemställning. Projektgruppen ansvarar gemensamt för att projektet dokumenteras på lämpligt vis, genom t.ex. resultatbeskrivning, projektplanering, ansvarsfördelning och erfarenheter/reflektioner.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna visa:

 • kunskap om vad som krävs för att delta i ett innovationsprojekt
 • grundläggande kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna visa förmåga:
 • till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
 • att inom en projektgrupp planera, genomföra, leda, utvärdera och utveckla innovationsprocesser som syftar till att utifrån en problemställning utveckla idéer till konkreta värden för en målgrupp
 • att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna visa:
 • insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande inbegripet sociala , etiska och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter

Arbetsformer

Under kursens gång anordnas ett antal seminarier/workshops kring olika aspekter i samband med hur man professionellt hanterar och hittar kreativa lösningar till verkliga problemställningar. Det kommer även anordnas seminarium/workshops där studenterna har möjlighet att presentera vad de hittills kommit fram till (en så kallad Pitch) samt få feedback på detta. I samband med projektets avslutning ska varje studentgrupp presentera sina resultat vid en muntlig presentation. Vid denna muntliga presentation ska samtliga projektmedlemmar medverka aktivt i presentationen, och vid sidan av redogörelse för resultat så ska gruppen reflektera över sitt arbetssätt och genomförande av projektet.

Varje student för en projektdagbok under projektets löptid. Projektdagboken fungerar som ett underlag för det individuella reflektionsdokumentet där studenten kritiskt ska analysera och dokumentera sin insats i och sina erfarenheter från projektet. Efter avslutat projekt ska den skriftliga rapporten presenteras och diskuteras vid ett seminarium.

Under projektets löptid kommer studenten att tillbringa en stor del av sin tid utanför schemalagd undervisning på högskolan.

Kursen omfattar 200 timmar varav cirka 165 timmar är projektarbete och rapportskrivning. Cirka 30 timmar ägnas åt seminarier/workshops och presentationer samt cirka 5 timmar grupphandledning.

Studentens skriftliga rapport behandlas på ett seminarium och studenten får individuell feedback och kommentarer från examinatorn.

Antal examenstillfällen begränsas till max fem tillfällen.

Bedömningsformer

Krav för godkänd: Aktivt deltagande i och bidragande till projektgruppen, godkänd skriftlig rapport innehållande projektplanering, projektdokumentation, individuellt reflektionsdokument, individuell projektdagbok (6 hp) samt godkänd muntlig presentation och redovisning (1,5 hp).

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Studenten förväntas söka, värdera och använda relevant litteratur på egen hand eller i samråd med lärare/handledare.

Referenslitteratur
 • Andersen, E.S, Grude, K. V. & Haug, T. (2000) Målinriktad projektstyrning. Studentlitteratur
 • Andersen, E. S. och Schwencke, E. (1998) Projektarbete - en vägledning för studenter. Studentlitteratur
 • Backman, J. (2008) Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur
 • Gustavsson, T. (2011) Agil projektledning. Sanoma Utbildning
 • Hansson, S. O. (2009) Teknik och etik (home.abe.kth.se/~soh/tekniketik.pdf)
 • Jansson, T. & Ljung, L. (2004) Projektledningsmetodik. Studentlitteratur
 • West, M. (2004) Effective Teamwork. Blackwell Publishers
Kompletterande ämnes-/projekt-/praktikspecifik litteratur kan tillkomma vid kurstillfället

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Patrik Berander, Kursansvarig
Telefon: 040-6657622
Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620