Innovationsprojekt

Kurs - grundnivå - 15 hp

Kursplan för studenter höst 2018, höst 2017, höst 2016

Kurskod:
DA285A version 1
Engelsk benämning:
Innovation Project
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
29 januari 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

Minst 100 godkända högskolepoäng inom ett program vid Malmö högskola.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Valbar kurs.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten skall få insikt i och praktisk erfarenhet av hur det är att leda och arbeta i innovationsprojekt som fokuserar på en verklighetsförankrad utmaning utan någon specificerad lösning.

Kursens mål är att studenten tränar och utvecklar sin förmåga till lagarbete och ökar sin medvetenhet om hur man tillsammans kan utveckla innovativa och framgångsrika produkter. Studenterna tränas också i att få en förståelse för det omgivande samhället, trender, samt att kommunicera effektivt med potentiella framtida användare och intressenter av en produkt.

Innehåll

Varje student ingår i ett eller flera innovationsprojekt. I projekt jobbar deltagarna tillsammans för att ta fram en nyskapande lösning på en verklighetsförankrad utmaning. Projektgruppen ansvarar gemensamt för att projektet presenteras och dokumenteras på lämpligt vis, genom t.ex. pitchar, produktpresentationer, resultatbeskrivning, projektplanering, ansvarsfördelning och erfarenheter/reflektioner.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna visa:

 • kunskap om vad som krävs för att delta i ett innovationsprojekt
 • kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
 • förståelse för hur den egna rollen och professionen relaterar till andra kompetenser och ämnesdiscipliner
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna visa förmåga:
 • till lagarbete och samverkan i grupper sammansatta utifrån olika ämnesdiscipliner
 • att inom en projektgrupp planera, genomföra, leda, utvärdera och utveckla innovationsprocesser som syftar till att utifrån en utmaning utveckla idéer till konkreta värden för en målgrupp
 • att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar inför, och i dialog med olika målgrupper
 • att aktivt bidra i projektarbetet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna visa:
 • insikt i en innovations möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande inbegripet sociala, etiska och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter
 • förmåga att samla in, tolka och värdera data för att göra bedömningar med avseende att utveckla en innovativ och behovsorienterad lösning på en verklighetsförankrad utmaning
 • förmåga att reflektera över sin roll och utveckling i relation till kursen, projektet och lösningen

Arbetsformer

Under kursens gång anordnas ett antal föreläsningar/seminarier/workshops kring olika aspekter i relation till projektarbete samt hur man professionellt hanterar och hittar kreativa och innovativa lösningar till verkliga utmaningar. Det anordnas även tillfällen där studenterna har möjlighet att presentera vad de hittills kommit fram till samt att få feedback på detta. I samband med projektets avslutning ska varje studentgrupp presentera sina resultat genom en produktpresentation.

Varje student för en projektdagbok under projektets löptid. Projektdagboken fungerar som ett underlag för det individuella reflektionsdokumentet där studenten efter genomfört projekt kritiskt skall analysera och dokumentera sin insats i och sina erfarenheter från projektet. Studentens skriftliga rapport presenteras och diskuteras på ett seminarium och studenten får individuell feedback och kommentarer från examinatorn.

Under projektets löptid kommer studenten att tillbringa en stor del av sin tid utanför schemalagd undervisning på högskolan.

Kursen omfattar cirka 400 timmar varav cirka 320 timmar är projektarbete och rapportskrivning. Cirka 70 timmar ägnas åt föreläsningar, seminarier/workshops/presentationer samt cirka 10 timmar åt coaching individuellt eller i grupp.

Antal examenstillfällen begränsas till max fem tillfällen.

Bedömningsformer

Studenternas prestationer bedöms genom ett antal olika aktiviteter. För att bli godkänd på hel kurs krävs:

 • aktivt deltagande på samtliga schemalagda seminarier samt bidragande till projektgruppen och dess leverabler (10 hp)
 • godkänt individuellt reflektionsdokument, godkänd individuell projektdagbok samt godkänd på tillhörande individuella presentationer och redovisningar (5 hp)

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Studenten förväntas söka, värdera och använda relevant litteratur på egen hand eller i samråd med lärare/handledare.

Referenslitteratur:
 • Andersen, E. S, Grude, K. V. & Haug, T. (2000). Målinriktad projektstyrning. Studentlitteratur
 • Anthony, S. D. (2012). The Little Black Book of Innovation – How it Works, How to do it. Harvard Business Review Press
 • Carlson, C. R. och Wilmot, W. E. (2006). Innovation. The Crown Publishing Group
 • Goffin, K. och Mitchell, R. (2010). Innovation Management – Strategy and Implementation Using the Penthathlon Framework. Macmillian Education
 • Gustavsson, T. (2013). Agil projektledning. Sanoma Utbildning
 • Michanek, J. och Breiler, A. (2015). Idéagenten – en handbok i att leda kreativa processer. Arx förlag
 • Ries, E. (2011). The Lean Startup – How Constant Innovation Creates Radically Successful Business. Penguin Books
 • West, M. (2012). Effective Teamwork. Blackwell Publishers
 • Wikberg Nilsson, Å., Ericsson, Å. och Törlind, P. (2015). Design – process och metod. Studentlitteratur

Kompletterande ämnes-/projekt-/praktikspecifik litteratur kan tillkomma vid kurstillfället.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.