Projekt med fokus på startups

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla förståelse för processen att starta och komma igång med ett startup, samt de verktyg och den mentalitet som krävs för detta.

Behörighetskrav

Minst 90 godkända högskolepoäng inom ett program på Malmö högskola.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2017

Kurskod:
DA286A version 1
Engelsk benämning:
Projects Focusing on Startups
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
23 augusti 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017

Förkunskapskrav

Minst 90 godkända högskolepoäng inom ett program på Malmö högskola.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Valbar kurs inom program.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla förståelse och kunna tillämpa processen för att starta och komma igång med ett startup, samt för de olika verktyg som krävs för detta.

Innehåll

Kursen introducerar konceptet startup och de typiska stadier som ett startup går igenom. Detta inkluderar bland annat att hitta och förstå ett problem, som sedan bildar en affärsidé. Men även hur man sedan kan forma team och finansiera sitt startup. Andra delar av processen som tas upp är bland annat att jobba med minimala gångbara produkter, att marknadsföra sin affärsidé och hur man kan föredra sin idé för t.ex. investerare.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Visa kunskap och förståelse kring processen att skapa och driva startup-projekt
 • Redogöra för de juridiska frågeställningar som ett startup möter
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • Starta och driva ett projekt i startupanda
 • Problematisera ett problem, samt tillämpa lämpliga metoder för att lösa detta problem
 • Skapa onlinenärvaro och marknadsföra ett projekt samt föredra det för intressenter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • Värdera en produkt, idé och/eller koncept i förhållande till olika faser inom ett startup-projekt
 • Förhålla sig till de begränsningar och möjligheter som finns vid ett startup-projekt samt värdera styrkor och svagheter med dessa
 • Reflektera över de etiska frågeställningar som en entreprenör har att förhålla sig till

Arbetsformer

Kursen kommer att bedrivas genom föreläsningar, seminarier samt handledning av projekt. Största delen av tiden i kursen består av självstudier då ett projekt ska genomföras.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom en serie inlämningsuppgifter som progressivt examinerar lärandemålen, samt genom muntliga presentationer.
För betyget Godkänd krävs att samtliga moment blivit godkända.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Ahlstrom, Paul & Furr, Nathan (2011). Nail it Then Scale It, Nisi Institute, ISBN: 9780983723608
 • Fitzpatrick, Rob (2014). The Mom Test, CreateSpace Independent Publishing Platform, ISBN: 9781492180746
 • Ries, Eric (2011). The Lean Startup, Crown Publishing Group, Division of Random House Inc, ISBN: 9780307887894

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Anton Tibblin, Kursansvarig
Telefon: 040-6657672
Josefin Waldenström, studieadministratör
Telefon: 040-6658102