Webbapplikationer och ramverk

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten ska tillgodogöra sig kunskap i och färdighet inom webbprogrammering med inriktning mot både frontend och backend. Studenten ska självständigt kunna framställa webbapplikationer utifrån aktuella standarder, ramverk och webbteknologier.

Behörighetskrav

Kurser om minst 15 hp programmering.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2017

Kurskod:
DA287A version 1
Engelsk benämning:
Web Applications and Frameworks
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
23 augusti 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017

Förkunskapskrav

Kurser om minst 15 hp programmering.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Valbar kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupad kunskap i programmering för webben med hjälp av aktuella ramverk och designprinciper med fokus på frontend och backend, samt datahantering. Studenten ska självständigt kunna framställa webbapplikationer utifrån aktuella standarder, ramverk och webbteknologier.

Innehåll

Kursen introducerar designmönstret MVC (Model-View-Controller) genom ett aktuellt ramverk, samt hur man bygger webbapplikationer i detta. Kursen tar även upp ORM (Object-relational mapping), tredjepartsbiliotek, versionshantering, publicering av tjänster och andra komponenter/verktyg som är viktiga vid byggandet av webbapplikationer.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:

  • visa kunskap om aktuella webbteknologier, ramverk och verktyg, samt förståelse för hur dessa används för att implementera webbapplikationer
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
  • konstruera webbapplikationer med hjälp från aktuella webbteknologier och ramverk/bibliotek
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
  • förhålla sig till aktuella standarder, ramverk och webbteknologier inom webbprogrammering

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, laborationer samt självstudier.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom en serie inlämningsuppgifter som progressivt examinerar lärandemålen.
För betyget Godkänd krävs att samtliga moment blivit godkända.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kursen har ingen obligatorisk litteratur. Kursmaterialet kommer att finnas tillgängligt via internet och presenteras vid kursstart.

Referenslitteratur
  • Lockhart, Josh (2015). Modern PHP: new features and good practices. Sebastopol, CA: O'Reilly Media. ISBN: 9781491905012

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Anton Tibblin, Kursansvarig
Telefon: 040-6657672
Filip Larsson, studieadministratör
Telefon: 040-665 7016