Molnbaserade webbapplikationer

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupad kunskap i mjukvaruutveckling för webben med hjälp av aktuella ramverk och designprinciper med fokus på frontend och backend, samt datahantering. Studenten ska självständigt samt i grupp kunna framställa, underhålla och publicera webbapplikationer utifrån aktuella standarder, ramverk och webbteknologier.

Behörighetskrav

Kurser om minst 15 hp programmering.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2019, vår 2018

Kurskod:
DA288A version 1
Engelsk benämning:
Cloud-based Web Applications
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
23 augusti 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018

Förkunskapskrav

Kurser om minst 15 hp programmering.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Valbar kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupad kunskap i mjukvaruutveckling för webben med hjälp av aktuella ramverk och designprinciper med fokus på frontend och backend, samt datahantering. Studenten ska självständigt samt i grupp kunna framställa, underhålla och publicera molnbaserade webbapplikationer utifrån aktuella standarder, ramverk och webbteknologier.

Innehåll

Kursen introducerar designmönstret MVC (Model-View-Controller) genom ett aktuellt ramverk, samt hur man bygger webbapplikationer i detta. Kursen tar även upp ORM (Object-Relational Mapping), tredjepartsbiliotek, versionshantering, publicering av tjänster och andra komponenter, verktyg och metoder som är viktiga vid utveckling och driftsättning av molnbaserade webbapplikationer.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:

  • uppvisa kunskap om aktuella webbteknologier och ramverk, samt förståelse för hur dessa används för att implementera webbapplikationer
  • uppvisa kunskap om metodik för programvaruutveckling i grupp samt publicering av webbapplikationer i molnbaserade miljöer

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
  • konstruera webbapplikationer med hjälp från aktuella molnbaserade webbteknologier och ramverk/bibliotek
  • kvalitetssäkra sin utveckling av molnbaserade webbtjänster med hjälp av testning, kontinuerlig integration och leverans

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
  • förhålla sig till aktuella standarder, metoder, ramverk och teknologier för utveckling av molnbaserade webbapplikationer

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, laborationer samt självstudier.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom en serie inlämningsuppgifter som progressivt examinerar lärandemålen.
För betyget Godkänd krävs att samtliga moment blivit godkända.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kursen har ingen obligatorisk litteratur. Kursmaterialet kommer att finnas tillgängligt via internet och presenteras vid kursstart.

Referenslitteratur
  • Lockhart, Josh (2015). Modern PHP: new features and good practices. Sebastopol, CA: O'Reilly Media. ISBN: 9781491905012

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Anton Tibblin, Kursansvarig
Telefon: 040-6657672