Databasteknik

Sammanfattning

Kursens syfte är att studenten ska utveckla kunskaper i användandet av databaser i programmeringssammanhang, såväl design och konstruktion av databaser, som användande av databaser för att lagra och hämta information.

Behörighetskrav

1,5 hp programmering.
Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper totalt motsvarande 7,5 hp inom programmering.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, höst 2020

Kurskod:
DA297A version 1
Engelsk benämning:
Database Technology
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Datavetenskap, Data- och informationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020

Förkunskapskrav

1,5 hp programmering.
Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper totalt motsvarande 7,5 hp inom programmering.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet datavetenskap och data- och informationsvetenskap och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i datavetenskap.

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska utveckla kunskaper i användandet av databaser i programmeringssammanhang, såväl design och konstruktion av databaser, som användande av databaser för att lagra och hämta information.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • ER-modellering och databaskonstruktion
 • SQL som frågespråk och definitionsspråk
 • Normalisering
 • Programmering mot en databasserver
 • Transaktioner
 • Lagrade procedurer och triggers

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa:

 • kunskap om relationsdatabaser och deras uppbyggnad
 • förståelse av teorin kring databasdesign och normalformer
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • implementera en databas utifrån en problemformulering
 • lagra och hämta information ur databaser
 • visa färdigheter i SQL, E/R-modellering och normalisering, samt programmering i samband med databaser
 • Kunna konstruera och använda lagrade procedurer och triggers

Arbetsformer

Kursen ges i form av föreläsningar, övningar och laborationer samt självstudier.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom tentamen 4 hp och inlämningsuppgifter 3,5 hp.
För godkänt krävs godkänd tentamen och godkända inlämningsuppgifter.
För väl godkänt krävs väl godkänd tentamen och väl godkänt på inlämningsuppgifter där detta betyg är möjligt.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Padron-McCarthy, Thomas & Risch, Tore (2005). Databasteknik. Lund: Studentlitteratur
Referenslitteratur:
 • Yank, Kevin (2009). Build your own database driven website using PHP & MySQL. 4th ed. Collingwood, Vic.: SitePoint

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Arezoo Sarkheyli-Hägele, Kursansvarig
Telefon: 040-6657538

Anmälan

18 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program