Tvärvetenskapligt innovationsprojekt

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2013

Kurskod:
DA300A version 1
Engelsk benämning:
Interdisciplinary innovation project
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
14 juni 2013
Fastställandedatum:
14 juni 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2013

Kursbeskrivning

Att arbeta i projekt är en vanlig modell i innovationsarbete, oavsett om man deltar som projektledare eller som specialist på något avgränsat område. Kursen syftar till att studenten ska praktisera sina ämneskunskaper inom ramen för ett tvärvetenskapligt innovationsprojekt samt få insikter om hur man professionellt hanterar och hittar kreativa lösningar till verkliga problemställningar. Genom erfarenhet från yrkeslivet avser kursen att stimulera till diskussion och reflektion kring framtida yrkesroll.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Valbar kurs.

Förkunskapskrav

Minst 100 godkända högskolepoäng inom något program vid Malmö högskola.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa kunskap om vilka färdigheter och förmågor som krävs för att delta i ett tvärvetenskapligt innovationsprojekt

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • planera, genomföra och rapportera avsett projekt
 • visa förmåga att utbyta kunskaper med personer som saknar specialkunskaper inom det egna ämnesområdet
 • samverka med professionella aktörer för att genomföra arbetsuppgifter som formulerats av uppdragsgivaren

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten visa förmåga att:
 • reflektera över sin egen läroprocess och de personliga erfarenheter som gjorts under projektets löptid
 • bedöma och kritiskt reflektera över egna och andras beslut, val av metoder och utformande av koncept i ett tvärvetenskapligt innovationsprojekt
 • söka, tolka och värdera data för att göra bedömningar med avseende på samhälleliga, vetenskapliga samt etiska aspekter inom ämnesområdet

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd: Godkänd skriftlig reflekterande rapport innehållande projektprogram och projektdagbok (6 hp) samt godkänd muntlig presentation (1,5 hp).

Innehåll eller kursinnehåll

Projekt
Studenten hittar själv ett företag eller en organisation som kan erbjuda studenten att aktivt delta i ett tvärvetenskapligt innovationsprojekt.

Projektprogram
Ett projektprogram upprättas av studenten i samråd med handledare på företaget och kursansvarig lärare. Varje student för en dagbok under projektets löptid i vilken studenten dokumenterar sitt arbete och sin insats, de projektaktiviteter som studenten varit delaktig i, samt vilka aktiviteter som påbörjats respektive avslutats. Projektdagboken fungerar som ett underlag för såväl handledaren på företaget, som för kursansvarig lärare som med hjälp av dagboken kan se att det som studenten gör överensstämmer med det upplagda programmet. Det exakta innehållet kan komma att variera från fall till fall, och varje student upprättar ett individuellt projektprogram. Projektprogrammet fungerar även som underlag för examination då det i detta framgår tydligt vilka aktiviteter varje student bidragit till under projektets gång.

Rapport
Efter avslutat projekt ska varje student författa en skriftlig, reflekterande rapport om sina erfarenheter av projektet. Denna rapport presenteras och diskuteras vid ett seminarium. En del av rapporten ägnas åt studentens reflektioner kring sitt eget lärande, där lärandemålen i kursen utgör ett ramverk för dessa reflektioner.

Muntlig presentation
I samband med projektets avslutning så ska varje studentgrupp presentera sina resultat vid en muntlig presentation till vilket handledare från företaget, kursansvarig lärare samt andra studentgrupper bjuds in att närvara. Vid denna muntliga presentation ska samtliga studenter i varje grupp medverka aktivt i presentationen, och vid sidan av redogörelse för resultat så ska gruppen reflektera över sitt arbetssätt och genomförande av projektet.

Arbetsformer

Under projektets löptid kommer studenten att tillbringa en stor del av sin tid utanför högskolan. En del av de praktiska erfarenheterna under kursen görs redan när studenten på egen hand hittar ett företag att samarbeta med, samt under processen med att upprätta ett projektprogram.

Projektprogrammet kan liknas vid en specificering av lärandemålen och innehållet i kursplanen, där projektets innovationsbehov och studentens egna intressen används för att ge projektet en inriktning.

Studenten ansvarar för att uppfylla programmet i samarbete med handledaren på företaget samt med kursansvarig lärare. I händelse av eventuell svårighet att uppfylla programmet kontaktar studenten tillsammans med handledaren kursansvarig lärare för att utarbeta ett modifierat program som uppfyller kursplanen men tar hänsyn till eventuella nya förutsättningar.

Studentens skriftliga rapport behandlas på ett seminarium och studenten får individuell feedback och kommentarer från examinatorn.

Kursen omfattar 200 timmar varav 160 timmar är projektarbete samt rapportskrivning som sker i nära samarbete med ett företag samt som del av en projektgrupp (i samarbete med andra studenter). 40 timmar ägnas åt seminarier, presentationer samt som förberedelse inför presentationstillfällen.

Antal examenstillfällen begränsas till max fem tillfällen.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Projekt-/praktikspecifik litteratur.

Referenslitteratur
 • Andersen, E.S, Grude, K. V. & Haug, T., Målinriktad projektstyrning. Studentlitteratur, 2000.
 • Andersen, E. S. och Schwencke, E.: Projektarbete - en vägledning för studenter. Studentlitteratur, 1998.
 • Backman, J., Rapporter och uppsatser, Studentlitteratur, 2008.
 • Gustavsson, T. Agil projektledning. Sanoma Utbildning, 2011.
 • Hansson, S. O., Teknik och etik, 2009, (home.abe.kth.se/~soh/tekniketik.pdf).
 • Jansson, T. & Ljung, L., Projektledningsmetodik. Studentlitteratur, 2004.
 • West, M., Effective Teamwork. Blackwell Publishers, 2004.
 • Tonnquist, B. Projektledning. Sanoma Utbildning, 2012.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på fakultetens datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Gion Koch Svedberg, Kursansvarig
Telefon: 040-6657658
Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620