Speldesign

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019, höst 2018, höst 2017, höst 2016, höst 2015, höst 2014, höst 2013, höst 2012

Kurskod:
DA301A version 1,1
Engelsk benämning:
Game design
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
30 november 2011
Fastställandedatum:
22 augusti 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2013
Ersätter kursplan fastställd:
30 november 2011

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskap och färdigheter inom design av digitala spel. Kursen syftar vidare till att studenten utvecklar en kompetensgrund från vilken studenten kritiskt kan analysera digitala spel ur ett designperspektiv.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Spelutveckling, 1-30–progressionsnivå för Kandidatexamen i Datavetenskap.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa förståelse för grundläggande begrepp inom spelanalys och speldesign
 • visa förståelse för betydelsen av användbarhet och tillgänglighet inom spelutveckling
 • visa grundläggande kunskap om spelupplevelser

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten:
 • visa förmåga att analysera digitala spel med designskäl som grund
 • visa förmåga att skapa, utveckla och implementera en prototyp för digital speldesign

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten:
 • reflektera över relationen mellan designval och användarens upplevelser

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd: Godkända inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar och godkänd projektuppgift.

Innehåll eller kursinnehåll

 • Spelanalys
 • Speldesign
 • Användbarhet och tillgänglighet inom spelutveckling
 • Design av spelupplevelser

Arbetsformer

Föreläsningar ca 10 timmar, laborationer och seminarier ca 30 timmar, projekthandledning ca 2 timmar, projektarbete ca 38 timmar, samt självstudietid ca 120 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Fullerton T., Game Design Workshop, 2ed, Morgan Kaufmann, 2008
Referenslitteratur:
 • Salen K., Zimmerman E., Rules of Play, MIT Press, 2004

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Telefon: 040-6657624