Informationssystem I

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Kursen syftar till att ge studenten en kompetensgrund från vilken man står rustad att utnyttja modern informationsteknik. Kursen fördjupar dessutom kunskapen om informationssystem med fokus på Internet och utveckling och användning av webb- och portalplatser. Kursen riktar sig till alla, men speciellt till samhällsvetare, som vill utveckla färdigheter inom IT, samt yrkesverksamma inom offentlig eller privat administration.

Behörighetskrav

Områdesbehörighet 7 : Matematik B

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2010

Kurskod:
DA301T version 1,1
Engelsk benämning:
Information Systems I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Data- och informationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
15 april 2009
Fastställandedatum:
15 april 2009
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
01 september 2010
Ersätter kursplan fastställd:
15 april 2009

Kursbeskrivning

Studenten ska utveckla den kunskap, förståelse och färdighet som krävs för att kunna arbeta med frågeställningar inom affärsinriktade informationssystem på ett vetenskapligt sätt. I kursen tränas även studenten i gränsöverskridande projektarbete.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan ingå i högskoleexamen och kandidatexamen i Data- och informationsvetenskap.

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet 7 : Matematik B

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för vanliga begrepp och modeller inom informationsteknik och informationssystem
 • beskriva hur information, hårdvara, mjukvara och användare förhåller sig till varandra i ett informationssystem
 • redogöra för möjligheter och begränsningar vid problemlösning med hjälp av informationssystem och därtill relaterade verktyg
 • redogöra för affärsmässiga perspektiv på informationsteknik och informationssystem

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 • tillämpa grundläggande begrepp och modeller i ett sammanhang av affärsdrivna informationssystem
 • använda den grundläggande funktionaliteten i affärsdrivna informationssystem som t ex ordbehandlare, databasapplikationer samt kalkylerings- och presentationsprogram
 • tillämpa metoder och modeller för informationssökning, lagring och distribution både via applikationer på en dator och över nätverk
 • självständigt identifiera, formulera och hantera vetenskapliga frågeställningar inom affärsinriktade informationssystem
 • använda informationssystem och därtill relaterade verktyg för samarbete och kommunikation med andra användare över nätverk
 • utföra grundläggande analys av ett informationssystems egenskaper, möjligheter och begränsningar i relation till en verksamhets behov
 • tillämpa grundläggande verktyg för införsel, underhåll och utveckling av affärsdrivna informationssystem och därtill relaterade tilläggstjänster
 • kommunicera med andra om informationsteknik och informationssystem, både med personer som är insatta i området och med dem utan specialkunskaper
 • planera och samarbeta i projektgrupper där olika kompetenser finns representerade
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 • kritiskt reflektera över hur informationssystem påverkar samhälle och näringsliv och vice versa
 • kritiskt reflektera över informationssystems betydelse för affärsmässigt grundad verksamhetsutveckling

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

För kursens samtliga fyra delmoment gäller:
Examination sker under kursens gång i form av muntliga och skriftliga redovisningar.

Delmoment 1, 2 och 3
Betygsbedömning: För betyget väl godkänd krävs att minst 60 % av redovisningarna har fått omdömet Väl godkänd. Bedömning görs genom värderingar av skriftliga och muntliga redovisningar. Bedömningen sker i samråd mellan minst två lärare, som använder skalan Underkänd, Godkänd och Väl godkänd.

Delmoment 4
Bedömningen avser såväl den ämnesinriktade delen av projektarbetet som projektarbetet i sin helhet. För betyget Godkänd krävs godkänt i projektarbetet (och eventuella obligatoriska moment). Betygssättningen görs i samråd mellan minst två lärare.

För betyget Godkänd på kursen krävs minst godkänt på samtliga fyra delmoment. För betyget Väl godkänd krävs dessutom betyget Väl godkänd på minst tre av de fyra momenten.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen består av fyra delar, vilka är:

Delmoment 1: Introduktion till informationssystem och vetenskaplig arbetsmetodik (7.5 hp)

 • Överblick över informationssystem
 • Basfärdigheter inom IT
 • Överblick över vetenskapligt utredningsarbete och vetenskapshistoria

Delmoment 2: Verksamhetsutveckling genom informationssystem (7.5 hp)
 • Informationssystem på WWW
 • Modeller, metoder och verktyg för tekniskt grundad utveckling och hantering av informationssystem
 • Informationssystemprojekt med anknytning till studenternas intresseområde

Delmoment 3: Informationssystem och affärsstrategier (7.5 hp)
 • Verksamhetsbaserade informationssystem
 • IT management
 • Användbarhet
 • Informationssystemprojekt med anknytning till studenternas intresseområde

Delmoment 4: Ämnesövergripande projekt (7.5 hp)
 • Projektarbete och -rapportering med tillämpning av kunskaper inom studenternas intresseområde
 • Informationssökning och -bearbetning

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och projekt. Den pedagogiska formen utgörs av (a) en seminarie- och föreläsningsserie med laborativa inslag och (b) ett projektdrivet lärande. Studenterna förutsätts aktivt delta i båda formerna.

Föreläsningar ca 100 timmar, seminarier ca 100 timmar, laborationer och projektarbeten ca 400 timmar, samt självstudier ca 200 timmar.

Föreläsningarna syftar till att ge den grundläggande begreppsbildning som behövs för att studenten på ett aktivt sätt skall kunna delta i seminarier, laborationer och projektarbeten.

Seminarierna syftar till att ge studenten ett forum för att skapa den kunskap och förståelse samt de värderingsförmågor och förhållningssätt som anges i lärandemålen.

Laborationer och projektarbeten syftar till att ge studenten möjlighet att tillgodogöra sig alla färdigheter och förmågor som anges i lärandemålen.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Rainer, R. Kelly, and Cegielski, Casey G.: Introduction to Information Systems, John Wiley & Sons, 2010 or latest edition.
 • Snyder, Lawrence: Fluency with Information Technology: Skills, Concepts, & Capabilities, Pearson Education, 2010.
 • Eriksson, Lars-Torsten, Wiedersheim-Paul, Finn: Att utreda, forska och rapportera, Liber, 2006.
 • Carey, Patrick: XML, Thomson Course Technology, Second Ed., 2007.
 • Artikelkompendium från Malmö högskola.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Kristian Ekberg, Kursansvarig
Telefon: 040-6657716
Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620