Spelstudier och speldesign

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Områdesbehörighet 7 : Matematik B

Urval:

Platsgaranti för alla behöriga sökande.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2011, höst 2010

Kurskod:
DA303A version 1
Engelsk benämning:
Game Studies and Game Design
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
09 december 2009
Fastställandedatum:
09 december 2009
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
01 september 2010

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskap och färdigheter inom studier och design av digitala spel. Kursen syftar vidare till att studenten utvecklar en kompetensgrund från vilken studenten kritiskt kan analysera digitala spel.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Spelutveckling, 1-30 – progressionsnivå Kandidatexamen i Datavetenskap.

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet 7 : Matematik B

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa förståelse för grundläggande begrepp inom spelstudier och speldesign
 • visa förståelse för betydelsen av användbarhet och tillgänglighet inom spelutveckling
 • visa grundläggande kunskap om historiska, sociala, psykologiska, demografiska samt ekonomiska aspekter av spel och spelupplevelser

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten:
 • visa förmåga att analysera digitala spel med både akademisk utgångspunkt och designskäl som grund
 • visa förmåga att skapa, utveckla och implementera en prototyp för digital speldesign

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten:
 • reflektera över relationen mellan designval och användarens upplevelser

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd: Godkänd skriftlig tentamen, godkända inlämningsuppgifter samt godkänd projektuppgift.

Betygsbedömning: Slutbetyg grundas på skriftlig tentamen.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innefattar följande:

 • Spelanalys
 • Speldesign
 • Spelhistoria
 • Spelstudier
 • Användbarhet och tillgänglighet inom spelutveckling
 • Spelupplevelser utifrån varierade perspektiv såsom historiska, sociala, psykologiska och ekonomiska samt konstruktionsmässiga perspektiv

Arbetsformer

Föreläsningar ca 40 timmar, laborationer och seminarier ca 40 timmar, projekthandledning ca 2 timmar, projektarbete ca 38 timmar, samt självstudietid ca 280 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Salen K., Zimmerman E., Rules of Play, MIT Press, 2004
 • Fullerton T., Game Design Workshop, 2ed, Morgan Kaufmann, 2008
 • Egenfeldt-Nielsen S., Smith J. H., Tosca S., Understanding Video Games, Routledge, 2008
 • Mäyrä F., An Introduction to Game Studies, Sage Publications, 2008
 • Rutter J., Bryce J., Understanding Digital Games, Sage Publications, 2006
 • Dovey J., Kennedy H. W., Game Cultures, Open University Press, 2006
Referenslitteratur
 • Kerr A., The Business and Culture of Digital Games, Sage Publications, 2006

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Steve Dahlskog, Kursansvarig
Telefon: 040-6657127