Tillämpade datastrukturer och algoritmer

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter höst 2016, höst 2015, höst 2014, höst 2013, höst 2012

Kurskod:
DA304A version 1,1
Engelsk benämning:
Applied Data Structures and Algorithms
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
14 juni 2010
Fastställandedatum:
17 augusti 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
03 september 2012
Ersätter kursplan fastställd:
14 juni 2010

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskap och färdigheter inom implementering av digitala spel med avseende på algoritmer och datastrukturer för digitala spel och ska ge erfarenhet av problemanalys, problemlösning, implementering samt dokumentation av programvara. Kursen syftar även till att studenten utvecklar en kompetensgrund från vilken studenten med lätthet och begriplighet kan utnyttja modern informationsteknik.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet datavetenskap på nivå 1-30 hp och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i datavetenskap.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c. Eller: Engelska B, Matematik C. Krav på grundläggande kurs i programmering om minst 7.5 hp.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för vanliga begrepp inom spelprogrammering
 • visa en grund för algoritmiskt tankesätt och förståelse för att använda informell och formell logik vid utformandet av algoritmer
 • kunna redogöra för grundläggande begrepp relaterade till datastrukturer och algoritmer
 • kunna redogöra för abstrakta datatyper såsom stack, lista, kö, träd, mängd och graf
 • redogöra för grundläggande algoritmer och dess komplexitet samt egenskaper
 • visa förståelse för grundläggande geometriska problemställningar och algoritmer för lösandet av sådana problemställningar

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna implementera grundläggande datastrukturer för att hantera stora mängder data
 • kunna implementera tillämpade datastrukturer för att hantera data och informationsmängder för hantering i spelprogramvara
 • kunna implementera algoritmer för effektiv manipulation av tillämpade datastrukturer för spelprogramvara
 • kunna välja lämpliga kontrollstrukturer, objektsamlingar och klasser vid konstruktion av mindre spelprogramvara
 • kunna analysera enklare algoritmer praktiskt och teoretiskt med avseende på tidskomplexitet
 • kunna använda sig av grundläggande problemlösningsstrategier på problem

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd: Godkänd skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter samt godkänd projektuppgift.
Krav för väl godkänd: Väl godkänd skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter samt godkänd projektuppgift.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innefattar följande:

 • algoritmik såsom greedy och dynamisk programmering
 • grafteori
 • amorterad analys
 • avancerade datastrukturer såsom BSP, Q-Träd etc. för speltillämpningar

Arbetsformer

Föreläsningar ca 28 timmar, laborationer och seminarier ca 28 timmar, projekthandledning ca 2 timmar, projektarbete ca 38 timmar, samt självstudietid ca 104 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Main, Michael; Savitch, Walter J., Data Structures and Other Objects Using C++ (2010)

Referenslitteratur
 • Sánchez-Crespo Dalmau D., Core Techniques and Algorithms in Game Programming, New Riders Publishing, 2004
 • O’Rourke J., Computational Geometry in C, 2ed, Cambridge University Press, 1988

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).