Tillämpade datastrukturer och algoritmer

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c. Eller: Engelska B, Matematik C. Krav på grundläggande kurs i programmering om minst 7.5 hp.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 4/A4

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, höst 2019, höst 2018, höst 2017

Kurskod:
DA304A version 2,1
Engelsk benämning:
Applied Data Structures and Algorithms
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 juni 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017
Ersätter kursplan fastställd:
24 maj 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c. Eller: Engelska B, Matematik C. Krav på grundläggande kurs i programmering om minst 7.5 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet datavetenskap på nivå 1-30 hp och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i datavetenskap.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskap och färdigheter inom implementering av digitala spel med avseende på algoritmer och datastrukturer för digitala spel och ska ge erfarenhet av problemanalys, problemlösning, implementering samt dokumentation av programvara. Kursen syftar även till att studenten utvecklar en kompetensgrund från vilken studenten med lätthet och begriplighet kan utnyttja modern informationsteknik.

Innehåll

Kursen innefattar följande:

 • algoritmanalys och algoritmkonstruktion: rimlighetsbedömningar, giriga algoritmer, söndra-och-härska-algoritmer, amorterad analys, heuristiska metoder
 • algoritmer: sorteringsalgoritmer, amorterad analys och elementär beräkningsgeometri
 • grundläggande och avancerade datastrukturer såsom binära sökträd, hashtabeller, prioritetsköer och grafer
 • datastrukturer och algoritmer med särskild relevans för spelprogrammering, såsom BSP (binary space partitioning) och quad-träd

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa en grund för algoritmiskt tankesätt och förståelse för att använda informell och formell logik vid utformandet av algoritmer
 • kunna redogöra för grundläggande begrepp relaterade till datastrukturer och algoritmer
 • kunna redogöra för abstrakta datatyper såsom stack, lista, kö, träd, mängd och graf
 • redogöra för grundläggande algoritmer och dess komplexitet samt egenskaper
 • visa förståelse för grundläggande geometriska problemställningar och algoritmer för lösandet av sådana problemställningar
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna implementera grundläggande datastrukturer för att hantera stora mängder data
 • kunna implementera tillämpade datastrukturer för att hantera data och informationsmängder för hantering i spelprogramvara
 • kunna implementera algoritmer för effektiv manipulation av tillämpade datastrukturer för spelprogramvara
 • kunna välja lämpliga kontrollstrukturer, objektsamlingar och klasser vid konstruktion av mindre spelprogramvara
 • kunna analysera enklare algoritmer praktiskt och teoretiskt med avseende på tidskomplexitet
 • kunna använda sig av grundläggande problemlösningsstrategier på problem

Arbetsformer

I kursen ges undervisning genom föreläsningar, laborationer, seminarier och handledning.

Bedömningsformer

Krav för godkänd: Godkänd skriftlig tentamen (4,5 hp) och godkända inlämningsuppgifter (3 hp).
Krav för väl godkänd: Väl godkänd skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Sedgewick, Robert & Wayne, Kevin Daniel (2011). Algorithms. 4. ed. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley. ISBN: 9780321573513
Referenslitteratur://
 • Cormen, Thomas H. (2009). Introduction to algorithms. 3. ed. Cambridge, Mass.: MIT Press. ISBN: 9780262033848
 • Sánchez-Crespo Dalmau, Daniel (2003). Core techniques and algorithms in game programming//. Indianapolis, Ind.: New Riders. ISBN: 9780131020092

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Jesper Larsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657303

Anmälan

30 augusti 2021 - 07 november 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program