Programmering med C# och XNA

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C. Eller: Matematik 3b / 3c. (Områdesbehörighet A4/4)
Samt grundläggande högskolekurs i programmering om minst 7.5 hp

Urval:

Platsgaranti för behöriga sökande.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2012

Kurskod:
DA305A version 1,1
Engelsk benämning:
Programming in C# and XNA
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
14 juni 2010
Fastställandedatum:
12 december 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
16 januari 2012
Ersätter kursplan fastställd:
14 juni 2010

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskap och färdighet inom implementering av digitala spel och verktyg med hjälp av ramverk och programspråksbibliotek samt dokumentation av spelprogramvara. Kursen syftar även till att studenten utvecklar en kompetensgrund från vilken studenten kan verka på olika systemplattformar och dess verktyg.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan ingå i kandidatexamen i Datavetenskap.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C. Eller: Matematik 3b / 3c. (Områdesbehörighet A4/4)
Samt grundläggande högskolekurs i programmering om minst 7.5 hp

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för vanliga begrepp inom spelprogrammering
 • visa en grundläggande förståelse av tankesätt vid och av användningen av ramverk och programspråksbibliotek vid implementering av spelprogramvara
 • visa förståelse för grundläggande speltekniska problemställningar och algoritmer för lösandet av sådana problemställningar
 • visa grundläggande förståelse av ramverks och programspråksbiblioteks uppbyggnad och centrala funktioner
 • kunna redogöra för enkla processer för utveckling av spelprogramvara

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna implementera grundläggande spelprogramvara med tvådimensionella spelvärldar med hjälp av ramverk och programspråksbibliotek
 • kunna implementera verktyg (t ex baneditorer) som verkar till stöd för utveckling och införandet av spelinnehåll i spelprogramvara med hjälp av ramverk
 • kunna välja lämpliga objektsamlingar och klasser vid konstruktion av mindre spelprogramvara
 • kunna delta i enklare processer och mindre projekt för utveckling av spelprogramvara

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd: Godkänd skriftlig tentamen och godkända laborationer samt godkänd projektuppgift.
Krav för väl godkänd: Väl godkänd skriftlig tentamen och godkända laborationer samt godkänd projektuppgift.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innefattar följande:

 • Grundläggande spelutveckling med avseende på spelutvecklingsprocessen, processtöd – verktyg och pipelines för innehållsutveckling och planering av denna verksamhet
 • Utveckling av spelprogramvara med hjälp av aktuella ramverk och programspråksbibliotek
 • Grundläggande speltekniska problem såsom hantering av texturer, att läsa information från styrenheter såsom handkontroller, hantera spelskeenden med hjälp av skript, partikelsystem för visuella effekter, rendering av grafik, uppspelning av ljudmedia, utforma spelmotståndares beteende med hjälp av artificiell intelligens, att spela upp animationer, etc

Arbetsformer

Föreläsningar ca 20 timmar, laborationer och seminarier ca 36 h, projekthandledning ca 4 timmar, projektarbete ca 76 timmar, samt självstudietid ca 64 timmar

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Jaegers, Kurt (2010) XNA 4.0 Game Development by Example: Beginner's Guide [Paperback], Packt Publishing. ISBN-13: 978-1849690669. 428 pages.
Referenslitteratur:
Grootjans R., XNA 3.0 Game Programming Recipes: A Problem-Solution Approach, Apress, 2009.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Steve Dahlskog, Kursansvarig
Telefon: 040-6657127