Datorgrafik och modellering

Sammanfattning

Behörighetskrav

Engelska kurs B från svensk gymnasieskola samt minst 30 hp Datavetenskap inklusive kursen DA315A Objektorienterad spelprogrammering eller kurserna DA183A Objektorienterad programvaruutveckling I och DA184A Objektorienterad programvaruutveckling II.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, höst 2019, höst 2018, höst 2017, höst 2016

Kurskod:
DA307A version 2
Engelsk benämning:
Computer graphic and modeling
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
14 september 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
07 november 2016

Förkunskapskrav

Engelska kurs B från svensk gymnasieskola samt minst 30 hp Datavetenskap inklusive kursen DA315A Objektorienterad spelprogrammering eller kurserna DA183A Objektorienterad programvaruutveckling I och DA184A Objektorienterad programvaruutveckling II.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Spelutveckling, 31-60-progressionsnivå för Kandidatexamen i Datavetenskap.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar en grundläggande färdighet i 3D-grafikprogrammering och introduceras i 3D-modellering.

Innehåll

Kursen består av två delar: 3D-grafikprogrammering samt 3D-modellering.

3D-grafikprogrammering:

 • 3D-Grafik API’s grunder
 • Shader programmering
 • Texturer
 • Ljussättning
 • Partikelsystem

3D-modellering:
 • Grundläggande 3D tekniker
 • Modellera, texturera och rendera.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • i detalj kunna redogöra för den programmerbara pipelinen och förstå hur den fungerar och vad syftet med pipelinen är.
 • kunna förstå grundläggande digital 3D-terminologi.
 • kunna förstå och översiktligt beskriva arbetsmetoder för digital 3D-produktion.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • självständigt kunna utveckla och implementera mindre och enklare 3D applikationer
 • effektivt kunna hantera ljussättning och texturering
 • praktiskt kunna generera icke-realistiska bilder (renderade i realtid)
 • göra ett enklare partikelsystem
 • kunna visualisera koncept med hjälp av 3D-program.
 • kunna hantera modellering, texturering och rendering på grundläggande nivå.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • ha förmågan i grupp kommunicera med termer på ett sådant sätt att det främjar samarbetet och förståelsen mellan programmerare och 3D-grafiker.
 • kunna uppvisa självständighet och professionalism i förhållande till sitt lärande.

Arbetsformer

Föreläsningar ca 20h, laborationer ca 70h, självstudier 310h.

Bedömningsformer

Examination sker under kursens gång i form av tentamen samt i form av muntliga och skriftliga redovisningar.

Betygsbedömning
För godkänd krävs att samtliga ingående moment genomförts och minst fått betyget godkänd.

För Väl godkänt: Kraven för Godkänt samt
att minst hälften av VG-givande moment(med hänsyn till högskolepoängen) har bedömts som VG.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Derakhshani, Dariush (2014). Introducing Autodesk Maya 2015: Autodesk Official Press, Sybex, ISBN13: 978-1118862841, antal sidor 624
 • Luna, Frank D. (2012). Introduction to 3D game programming with DirectX 11. Dulles, VA: Mercury Learning and Information, ISBN: 9781936420223. Antal sidor: 864
//Referenslitteratur://
 • Akenine-Möller, Tomas; Haines, Eric; Hoffman, Naty (2008) Real-Time Rendering, 3rd edition, A K Peters Ltd., ISBN13: 978-1568814247. Antal sidor: 1026

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Carl Johan Gribel, Kursansvarig
Telefon: 040-6657158

Anmälan

08 november 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

09 november 2020 - 28 mars 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program