Artificiell intelligens för digitala spel

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter vår 2013, höst 2011

Kurskod:
DA308A version 1
Engelsk benämning:
Artificial Intelligence for Digital Games
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
21 juni 2011
Fastställandedatum:
21 juni 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2011

Kursbeskrivning

Inom spelområdet är det av högsta vikt att använda resurssnåla algoritmer för att få karaktärerna att agera på ett trovärdigt, och till synes intelligent sätt. Kursen syftar till att introducera studenten till området artificiell intelligens och dess tillämpning i digitala spel.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i Spelutvecklingssprogrammet.

Förkunskapskrav

Totalt minst 30 hp i datavetenskap varav minst 15 hp i objektorienterad programmering samt 7,5 hp i algoritmer och datastrukturer.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa:

  • grundläggande kunskap om metoderna inom spel-AI-området och dess historiska utveckling i relation till tillämpningarna

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten visa:
  • god färdighet i att självständigt och i samarbete med andra kunna utforma metoder och modeller för att implementera och prova olika lösningar i ett givet problem inom spel-AI.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
  • självständigt och i samarbete med andra kunna identifiera, formulera och dela upp problemställningar, samt välja lämpliga metoder för att lösa ett givet problem inom spel-AI.
  • självständigt och i samarbete med andra kunna värdera och prioritera olika lösningar ur olika perspektiv.
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Kursen examineras dels genom redovisning av inlämningsuppgifter (problemlösningsuppgifter eller miniprojekt), dels genom tentamen.

Krav för godkänd: För godkänd krävs godkända redovisningar av samtliga inlämningsuppgifter samt godkänd tentamen.

Betygsbedömning: För väl godkänd krävs att minst 60% av redovisningarna bedömts som väl godkända och att tentamen är väl godkänd.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innehåller en historisk tillbakablick över AI-områdets utveckling, där tonvikt läggs vid de viktigaste milstolparna ur ett spelperspektiv. Områden som berörs är bland annat skriptspråk för spel-AI, tillståndsmaskiner i spel, vägoptimering och planering i spel, mönsterigenkänning och agenter i spel. Tonvikt läggs vid implementation av datorstyrda motståndare i ett antal olika speltyper.

Arbetsformer

Kursen ges i form av föreläsningar, övningar, laborationer samt miniprojekt som genomförs i mindre grupper.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Schwab, Brian. AI Game Engine Programming. Charles River Media 2008, ISBN-13: 978-1-58450-572-3, ISBN-10: 1-58450-572-9

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kursrapporter