Artificiell intelligens för digitala spel

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019, höst 2018, vår 2018, vår 2017, vår 2016, vår 2015, vår 2014

Kurskod:
DA308A version 1,1
Engelsk benämning:
Artificial Intelligence for Digital Games
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
03 december 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
20 januari 2014
Ersätter kursplan fastställd:
21 juni 2011

Förkunskapskrav

Totalt minst 30 hp i datavetenskap varav minst 15 hp i objektorienterad programmering samt 7,5 hp i algoritmer och datastrukturer.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i Spelutvecklingssprogrammet.

Syfte

Inom spelområdet är det av högsta vikt att använda resurssnåla algoritmer för att få karaktärerna att agera på ett trovärdigt, och till synes intelligent sätt. Kursen syftar till att introducera studenten till området artificiell intelligens och dess tillämpning i digitala spel.

Innehåll

Kursen innehåller en historisk tillbakablick över AI-områdets utveckling, där tonvikt läggs vid de viktigaste milstolparna ur ett spelperspektiv. Områden som berörs är bland annat skriptspråk för spel-AI, tillståndsmaskiner i spel, vägoptimering och planering i spel, mönsterigenkänning och agenter i spel. Tonvikt läggs vid implementation av datorstyrda motståndare i ett antal olika speltyper.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa:

  • grundläggande kunskap om metoderna inom spel-AI-området och dess historiska utveckling i relation till tillämpningarna

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten visa:
  • god färdighet i att självständigt och i samarbete med andra kunna utforma metoder och modeller för att implementera och prova olika lösningar i ett givet problem inom spel-AI.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
  • självständigt och i samarbete med andra kunna identifiera, formulera och dela upp problemställningar, samt välja lämpliga metoder för att lösa ett givet problem inom spel-AI.
  • självständigt och i samarbete med andra kunna värdera och prioritera olika lösningar ur olika perspektiv.
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Arbetsformer

Kursen ges i form av föreläsningar, övningar, laborationer samt miniprojekt som genomförs i mindre grupper.

Bedömningsformer

Kursen examineras dels genom redovisning av inlämningsuppgifter (problemlösningsuppgifter eller miniprojekt), dels genom tentamen.

Krav för godkänd: För godkänd krävs godkända redovisningar av samtliga inlämningsuppgifter samt godkänd tentamen.

Betygsbedömning: För väl godkänd krävs att minst 60% av redovisningarna bedömts som väl godkända och att tentamen är väl godkänd.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Schwab, Brian. AI Game Engine Programming. Charles River Media 2008, ISBN-13: 978-1-58450-572-3, ISBN-10: 1-58450-572-9

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kursrapporter