Tvärvetenskapligt innovationsprojekt

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Minst 100 godkända högskolepoäng inom något program vid Malmö högskola.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2014

Kurskod:
DA313A version 1
Engelsk benämning:
Interdisciplinary Innovation Project
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
28 februari 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
01 september 2014

Förkunskapskrav

Minst 100 godkända högskolepoäng inom något program vid Malmö högskola.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Valbar kurs.

Syfte

Att arbeta i projekt är en vanlig modell i innovationsarbete, oavsett om man deltar som projektledare eller som specialist på något avgränsat område. Kursen syftar till att studenten deltar i en tvärvetenskaplig projektgrupp tillsammans med ett företag för att lösa verkliga problemställningar.
Kursens mål är att studenten tränar och utvecklar sin förmåga till lagarbete och ökar sin medvetenhet om vad det betyder och innebär i verksamhetsnära projekt.

Innehåll

Projekt
Studenten förväntas själv hitta ett företag eller en organisation som kan erbjuda studenten att aktivt delta i ett tvärvetenskapligt innovationsprojekt.

Varje student för en projektdagbok under projektets löptid i vilken studenten dokumenterar sitt arbete och sin insats, egna funderingar och kritiska analyser, de projektaktiviteter som studenten varit delaktig i, samt vilka aktiviteter som påbörjats respektive avslutats. Projektdagboken fungerar som ett underlag för det individuella reflektionsdokumentet där studenten kritiskt ska analysera och dokumentera det som han eller hon har gjort och hur det relaterar till kursens olika lärandemål.

Gruppen ska gemensamt dokumentera problemlösningen samt projektplaneringen där ansvarsfördelningen mellan projektmedlemmarna framgår.

Seminarier
Under kursens gång anordnas ett flertal seminarier kring olika aspekter i samband med hur man professionellt hanterar och hittar kreativa lösningar till verkliga problemställningar.
Efter avslutat projekt ska den skriftliga rapporten presenteras och diskuteras vid ett seminarium. En del av rapporten ägnas åt studentens reflektioner kring sitt eget lärande, där lärandemålen i kursen utgör ett ramverk för dessa reflektioner.

Muntlig presentation
I samband med projektets avslutning ska varje studentgrupp presentera sina resultat vid en muntlig presentation till vilken handledare från företaget, examinatorn samt andra studentgrupper bjuds in att närvara. Vid denna muntliga presentation ska samtliga studenter i varje grupp medverka aktivt i presentationen, och vid sidan av redogörelse för resultat så ska gruppen reflektera över sitt arbetssätt och genomförande av projektet.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa kunskap om vilka färdigheter och förmågor som krävs för att delta i ett tvärvetenskapligt innovationsprojekt

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna visa förmåga:
 • till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
 • att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar
 • att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens
 • att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • till insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter

Arbetsformer

Under projektets löptid kommer studenten att tillbringa en stor del av sin tid utanför högskolan.

Studentens skriftliga rapport behandlas på ett seminarium och studenten får individuell feedback och kommentarer från examinatorn.

Kursen omfattar 200 timmar varav 160 timmar är projektarbete samt rapportskrivning som sker i nära samarbete med ett företag samt som del av en projektgrupp (i samarbete med andra studenter). 40 timmar ägnas åt seminarier, presentationer samt som förberedelse inför presentationstillfällen.

Antal examenstillfällen begränsas till max fem tillfällen.

Bedömningsformer

Krav för godkänd: Aktivt deltagande i och bidragande till projektgruppen, godkänd skriftlig rapport innehållande projektplanering, projektdokumentation, individuellt reflektionsdokument, individuell projektdagbok (6 hp) samt godkänd muntlig presentation och redovisning (1,5 hp).

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Projekt-/praktikspecifik litteratur.

Referenslitteratur
 • Andersen, E.S, Grude, K. V. & Haug, T. (2000) Målinriktad projektstyrning. Studentlitteratur
 • Andersen, E. S. och Schwencke, E. (1998) Projektarbete - en vägledning för studenter. Studentlitteratur
 • Backman, J. (2008) Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur
 • Gustavsson, T. (2011) Agil projektledning. Sanoma Utbildning
 • Hansson, S. O. (2009) Teknik och etik (home.abe.kth.se/~soh/tekniketik.pdf)
 • Jansson, T. & Ljung, L. (2004) Projektledningsmetodik. Studentlitteratur
 • West, M. (2004) Effective Teamwork. Blackwell Publishers
 • Tonnquist, B. (2012) Projektledning. Sanoma Utbildning

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Patrik Berander, kursansvarig
Telefon: 040-6657622
Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620