Introduktion till spelstudier

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B. (Områdesbehörighet A6/6)

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2013

Kurskod:
DA314A version 1
Engelsk benämning:
Game Studies
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
30 november 2011
Fastställandedatum:
30 november 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
16 januari 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskap och färdigheter inom studier och kritisk analys av digitala spel. Kursen syftar vidare till att studenten utvecklar en kompetensgrund från vilken studenten kritiskt kan förhålla sig till digitala spel som en produkt, en kulturyttring, ett system och en teknisk artefakt för att på så sätt fördjupa sin förståelse för utveckling av digitala spel.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Spelutveckling, 1-30–progressionsnivå för Kandidatexamen i Datavetenskap. Kursen kan även läsas som fristående.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B. (Områdesbehörighet A6/6)

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa förståelse för grundläggande begrepp inom spelanalys och spelstudier
 • visa förståelse för betydelsen av digitala spel som kulturyttring och subkultur
 • visa förståelse för betydelsen av digitala spel som tekniskt artefakt och drivare av teknikutveckling
 • visa förståelse för utvecklingsmodeller och finansieringsmodeller vid utveckling av digitala spel
 • visa grundläggande kunskap om spelupplevelser i fleranvändarsystem

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten:
 • visa grundläggande förmåga att analysera digitala spel med utgångspunkt ifrån teknik, system, produkt eller kulturyttring som perspektiv

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten:
 • kunna reflektera över relationen mellan perspektiven teknik, system, produkt och kultur med avseende på digitala spel

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd: Godkända inlämningsuppgifter, muntliga och skriftliga redovisningar samt godkänd tentamen.
Krav för väl godkänd: Godkända inlämningsuppgifter, muntliga och skriftliga redovisningar samt väl godkänd tentamen.

Innehåll eller kursinnehåll

 • Spelstudier
 • Spelanalys
 • Spelhistoria
 • Spelupplevelser utifrån varierade perspektiv såsom historiska, sociala, psykologiska och ekonomiska samt programvarutekniska perspektiv

Arbetsformer

Föreläsningar ca 20 timmar, övningar och seminarier ca 30 timmar, samt självstudietid ca 150 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Rutter J., Bryce J., Understanding Digital Games, Sage Publications, 2006
 • Dovey J., Kennedy H. W., Game Cultures, Open University Press, 2006
 • Salen K., Zimmerman E., Rules of Play, MIT Press, 2004
 • Fullerton T., Game Design Workshop, 2ed, Morgan Kaufmann, 2008

Referenslitteratur
 • Kerr A., The Business and Culture of Digital Games, Sage Publications, 2006
 • Egenfeldt-Nielsen S., Smith J. H., Tosca S., Understanding Video Games, Routledge, 2008
 • Mäyrä F., An Introduction to Game Studies, Sage Publications, 2008
 • Juul J., Half-real, MIT Press, 2005
 • Taylor, T.L., Play Between Worlds, MIT Press, 2006

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Steve Dahlskog, Kursansvarig
Telefon: 040-6657127