Objektorienterad spelprogrammering

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c. Eller: Engelska B, Matematik C.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 4/A4

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2016, höst 2015, höst 2014, höst 2013, höst 2012

Kurskod:
DA315A version 1
Engelsk benämning:
Object-Oriented Game Programming
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
07 december 2011
Fastställandedatum:
07 december 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
16 januari 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten får färdighet och förmåga att använda objektorienterad programmering för att implementera 2D-spel. Huvudidén är att använda spel som drivkraft för att lära sig huvuddragen i objektorienterad programmering för att lyckas med att implementera ett 2D-spel.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Spelutveckling, 1-30–progressionsnivå för Kandidatexamen i Datavetenskap. Kursen kan även läsas som fristående.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c. Eller: Engelska B, Matematik C.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • ha god kännedom om XNA för 2D-spel.
 • förstå konceptet med objektorienterad programmering så att det blir naturligt att programmen skrivs enligt denna modell

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • behärska den grundläggande delen av programspråket C#
 • självständigt utifrån en problembeskrivning, kunna konstruera en välstrukturerad 2D spelapplikation i programspråket C# med hjälp av XNA
 • Genomföra en objektorienterad analys och design av ett enklare problem

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna reflektera över sambanden mellan spellogik och programstruktur

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

För godkänd krävs att samtliga ingående moment genomförts och minst fått betyget godkänd.

För Väl godkänt: Kraven för Godkänt samt att VG-givande moment har bedömts som VG.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • Den grundläggande strukturen för ett dataspel -spelloopen och listan på spelobjekt. (Listor och arrays i C#)
 • En hierarki av fiender och vänner i spelet. (Arvshierarki och polymorphism i C#)
 • Grundläggande matematik för 2D-spel.
 • Ett spels olika faser - inladdning, spelande, avslutning. (State och enum i C#)
 • Problemlösning med hjälp av objektorienterade tekniker.
 • Rita grafik på skärm med hjälp av XNA. (Struct och värdesemantik i C#)
 • Vad ska vara åtkomligt i hela spelet och vad skall bara synas i en viss del? (Åtkomstmodifierare i C#)

XNA är en plattform och en samling verktyg för att underlätta spelutveckling för PC och Xbox 360.

Arbetsformer

Föreläsningar ca 32 timmar, laborationer ca 96 timmar, samt självstudier ca 272 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur:
 • Aaron Reed (2010) Learning XNA 4.0, O'Reilly Media. ISBN-13: 978-1-449-39462-2. Antal sidor: 544.
 • Jesse Liberty; Brian MacDonald (2008) Learning C# 3.0, O’Reilly Media. ISBN: 978-0-596-52106-6. Antal sidor: 665. (boken vänder sig till nybörjare)

Den som redan kan objektorienterad programmering kan med fördel byta bok 2 mot C# in a Nutshell (referenslitteraturen).

Referenslitteratur:
 • Ben Albahari (2010) C# 4.0 in a Nutshell, O’Reilly Media. ISBN: 978-0-596-80095-6. Antal sidor: 1025.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Jeanette Eriksson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657623
Josefin Waldenström, studieadministratör
Telefon: 040-6658102

Anmälan

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program