Objektorienterad analys och design

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: DA315A-Objektorienterad spelprogrammering.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2014, vår 2013

Kurskod:
DA316A version 1,1
Engelsk benämning:
Object-oriented analysis and design
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
07 december 2011
Fastställandedatum:
29 maj 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
03 september 2012
Ersätter kursplan fastställd:
07 december 2011

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap i objektorienterad programvarukonstruktion och förståelse och färdighet i användandet av objektorienterade mönster och modulärt uppbyggda system.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Spelutveckling, 1-30–progressionsnivå för Kandidatexamen i Datavetenskap. Kursen kan även läsas som fristående.

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: DA315A-Objektorienterad spelprogrammering.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • Ha kännedom om några av de vanligaste designmönstren

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • Utifrån en given design självständigt kunna bedöma om designen är välgrundad och funktionell
 • Ha förmåga att i grupp diskutera och redogöra för konsekvenserna av olika typer av designbeslut
 • Kunna självständigt beskriva olika kriterier för god design
 • Kunna bedöma om en design främjar återanvändning av kod och design
 • Kunna strukturera upp ett större mjukvarusystem i delar (moduler) och beskriva designen med hjälp av UML
 • Självständigt och i grupp kunna utföra en objektorienterad analys av ett mindre projekt och göra en objektorienterad design i UML
 • Implementera designen i kod med användning av polymorphism och generiska konstruktioner

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • Kunna reflektera över alternativa programstrukturers för- och nackdelar i förhållande till ett problemscenario

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examination sker under kursens gång i form av tentamen samt i form av muntliga och skriftliga redovisningar varav de avslutande redovisningarna är betygsgrundande.

Betygsbedömning
För godkänd krävs att samtliga ingående redovisningar genomförts och minst fått värderingen godkänd samt att tentamen bedömts som godkänd.

För väl godkänd krävs att studenten på minst hälften av de ingående redovisningarna som betygsätts med väl godkänd har uppnått väl godkänd samt att tentamen bedömts som väl godkänd.

Innehåll eller kursinnehåll

 • Användning av designmönster vid programvaruutveckling
 • Design av objektorienterade modeller med hjälp av designmönster
 • Objektorienterad design av mjukvarusystem
 • Objektorienterade modeller i UML

Arbetsformer

Föreläsningar ca 16 timmar, övningar och laborationer ca 16 timmar samt självstudier ca 168 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bennett, McRobb, Farmer (2010). Object-oriented Systems Analysis and Design using UML, 4th Edition. McGraw Hill Higher Education. ISBN-13: 978-0-07-712536-3

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Farid Naisan, Kursansvarig
Telefon: 040-6657187