Spelprogrammering, fortsättningskurs

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Väl godkänt betyg på momentet Inledande programmeringsprojekt 5 hp inom kursen DA315A - Objektorienterad spelprogrammering.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2013

Kurskod:
DA328A version 1
Engelsk benämning:
Game Programming, Advanced Course
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
20 februari 2013
Fastställandedatum:
11 februari 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2013

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupad färdighet och förmåga att använda objektorienterad programmering för att implementera 2D-spel.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Förkunskapskrav

Väl godkänt betyg på momentet Inledande programmeringsprojekt 5 hp inom kursen DA315A - Objektorienterad spelprogrammering.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten:

 • visa god kännedom om objektorienterad programmering
 • visa fördjupad förståelse för för- och nackdelar med olika sätt att strukturera ett spel

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • behärska de centrala delarna av C#
 • behärska 2D-delen av XNA
 • implementera ett mer komplext spel på ett välstrukturerat sätt med hjälp av XNA

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • reflektera över konsekvenserna av att använda olika konstruktioner i ett objektorienterat spelprogram

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

För Godkänd: Godkänd skriftlig tentmanen (3 hp) samt godkända laborationer (4,5 hp).

För Väl godkänt: Väl godkänt på samtliga moment.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • Lambda, Delegates och Events i C#
 • XNA: Game Components
 • Kamerabegreppet i spel
 • Kollisionshantering
 • Singeltonmönstret

Arbetsformer

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar och laborationer. Föreläsningar ca 20 timmar, laborationer ca 20 timmar, samt självstudietid ca 160 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Aaron Reed (2010) Learning XNA 4.0, O'Reilly Media. ISBN-13: 978-1-449-39462-2. Antal sidor: 544.
 • Ben Albahari (2010) C# 4.0 in a Nutshell, O’Reilly Media. ISBN: 978-0-596-80095-6. Antal sidor: 1025.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Olle Lindeberg, Kursansvarig
Telefon: 040-6657625