Systemutveckling II

Sammanfattning

Behörighetskrav

Godkända kurser: DA195A-Introduktion till systemutveckling och DA254A-Krav- och ändringshantering och DA183A-Objektorienterad programvaruutveckling I och DA184A-Objektorienterad programvaruutveckling II alternativt DA336A Systemutveckling och projekt 1 och DA339A Objektorienterad programmering

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, höst 2019, vår 2018, vår 2017, vår 2016, höst 2014

Kurskod:
DA329A version 1,1
Engelsk benämning:
Systems Development II
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
10 juli 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
01 september 2014
Ersätter kursplan fastställd:
18 februari 2013

Förkunskapskrav

Godkända kurser: DA195A-Introduktion till systemutveckling och DA254A-Krav- och ändringshantering och DA183A-Objektorienterad programvaruutveckling I och DA184A-Objektorienterad programvaruutveckling II alternativt DA336A Systemutveckling och projekt 1 och DA339A Objektorienterad programmering

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i utbildningsprogrammet Systemutvecklare. Kursen kan ingå i kandidatexamen i Datavetenskap med inriktning systemutveckling respektive kandidatexamen i Datavetenskap på 31-60 poängsnivån.

Syfte

Kursen syftar till att studenten sammanlänkar tidigare kunskaper i programmering, analys och design samt projektarbete till ett helhetsperspektiv för programutveckling i grupp. Kursen behandlar programvarukonstruktion ur ett tekniskt perspektiv med fokus på arkitekturer, testning, verifikation och validering.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • Strukturerad programvaruutveckling
 • Design av arkitekturer och komponentbaserad utveckling
 • Testning av programvara och tillförlitlighet
 • Vidareutveckling och återanvändning
 • Utveckling av distribuerade system
 • Programvara som tjänster och SOA

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten:

 • visa förståelse för vikten av strukturerade metoder för utveckling av informationssystem
 • kunna beskriva olika metoder och deras upplägg samt deras tillämpning för utveckling av informationssystem
 • kunna beskriva olika stödverktyg för utveckling av informationssystem såsom; versionshanteringssystem, designverktyg och testverktyg
 • visa förståelse för olika arkitektoniska modellers för- och nackdelar
 • visa förståelse för betydelsen av lämpliga mätetal och deras tolkning med avseende på programvarans kvalitet och hur dessa mätetal kan användas för produktförbättring

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • välja lämpliga arkitektoniska modeller utifrån kundönskemål
 • definiera och konstruera lämpliga testfall utifrån givna kundkrav
 • välja lämpliga metoder för verifiering och validering av informationssystem gentemot krav

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • diskutera och värdera de inneboende problem som uppstår vid utveckling av informationssystem i grupp med avseende på organisation och teknik

Arbetsformer

Kursen genomförs med föreläsningar, workshops, seminarier och projektarbete. Föreläsningar ca 30 timmar, seminarier och workshops ca 20 timmar samt projektarbete och självstudietid ca 150 timmar.

Bedömningsformer

Krav för godkänt betyg: Godkänd skriftlig tentamen (3 hp), godkända inlämningsuppgifter (2 hp) samt godkänd projektuppgift (2,5 hp).
Krav för väl godkänt betyg: Väl godkänd skriftlig tentamen, godkända inlämningsuppgifter samt godkänd projektuppgift.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur:
 • Myers, G.: Badgett, T.: Sandler,C. The Art of Software Testing. John Wiley & Sons, 3:e utgåvan, 2011
 • Bass, L.: Clements, P.: Katzman, R. Software Architecture in Practice. Addison-Wesley, 3:e utgåvan, 2012

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Romina Spalazzese, Kursansvarig
Telefon: 040-6657660

Anmälan

07 november 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Anmälningskod: mau-08103 Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

Öppen för sen anmälan

Ansök