Datorkommunikation och distribuerade system

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kurser om minst 30 hp datavetenskap inklusive kursen DA330A Flertrådad programmering.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2015

Kurskod:
DA331A version 1
Engelsk benämning:
Computer Communication and Distributed Systems
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
20 februari 2013
Fastställandedatum:
18 februari 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2013

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att studenten utvecklar en fördjupad förståelse för datorkommunikation och utveckling av distribuerade system. Målsättningen är att studenten, genom fördjupning inom fundamental underliggande teori samt praktiska uppgifter som exemplifierar denna, fördjupar kompetensen inom metoder för utvecklingen av distribuerade system.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i utbildningsprogrammet Systemutvecklare. Kursen kan ingå i kandidatexamen i Datavetenskap och Datavetenskap med inriktning mot systemutveckling på 31-60 poängsnivån.

Förkunskapskrav

Kurser om minst 30 hp datavetenskap inklusive kursen DA330A Flertrådad programmering.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara och visa fördjupad förståelse av funktionen och implementationen av centrala internetprotokoll
 • förklara och visa en fördjupad förståelse av fundamentala principer såsom lagerprincipen samt routning på internet
 • visa fördjupad kunskap om distribuerade system och deras uppbyggnad
 • förklara och visa fördjupad kunskap om modeller för distribuerade system
 • förklara strategier och visa fördjupad kunskap om interprocesskommuniktion
 • visa fördjupad förståelse för betydelsen av händelseordning vid interprocesskommunikation och dess effekter
 • visa fördjupad kunskap om synkronisering och feltolerans
 • beskriva samt uppvisa en fördjupad förståelse för grundläggande distribuerade algoritmer och deras egenskaper

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • självständigt implementera simulationer i en nätverkssimulator för att observera och analysera beteenden och funktionalitet hos internetprotokoll samt fundamental internetalgoritmer
 • självständigt och i grupp implementera och analysera distribuerade algoritmer korrekt i någon given miljö såsom SPLAY
 • självständigt och i grupp designa och korrekt implementera ett distribuerat informationssystem/distribuerade applikationer utifrån en given problemställning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • kritiskt resonera kring olika sätt att designa ett distribuerat informationssystem, samt kunna värdera dem i förhållande till det aktuella problemet
 • utifrån en given problemställning självständigt och i grupp kunna analysera problemet samt kritiskt välja lämpligt angreppssätt, protokoll och algoritmer
 • utföra en korrekt implementation av distribuerade algoritmer och applikationer, samt kunna resonera kring och kritiskt värdera design- och implementationsval ur olika aspekter såsom tillgänglighet, prestanda och användbarhet

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen (3,5 hp), ett antal obligatoriska laborationer (1 hp) samt ett projektarbete (3 hp).

Krav för godkänd: Godkänd skriftlig tentamen, godkända inlämningsuppgifter samt godkänd projektuppgift.

Krav för väl godkänd: Väl godkänd tentamen och godkänd på övriga moment.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innefattar följande:

 • Egenskaper hos distribuerade system
 • Arkitekturer och logiska modeller för distribuerade system
 • Olika strategier för interprocesskommunikation
 • Namn-tjänster
 • Modeller för ”middleware”
 • Distribuerade algoritmer såsom vector clocks, gossiping och election
 • DHT-datastrukturen
 • Uppbyggnad och funktion hos centrala internetprotokoll
 • TCP flödes- och stockningskontroll

Arbetsformer

Föreläsningar ca 30 timmar, laborationer och seminarier ca 20 timmar, projekthandledning ca 3 timmar, samt självstudietid ca 147 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Coulouris, Dollimore, Kindberg & Blair: Distributed Systems – Concepts and Design, 5rd Edition, Addison-Wesley, 2012, ISBN-10: 0132143011

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Mia Persson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657772