Spelmotordriven produktutveckling

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2022, höst 2021, höst 2020, höst 2019, höst 2018, höst 2017, höst 2016, vår 2016

Kurskod:
DA332A version 1
Engelsk benämning:
Game-engine driven product development
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
27 februari 2013
Fastställandedatum:
26 februari 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
20 januari 2014

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap och förståelse för spel- och fysikmotorer och hur dessa kan understödja projektarbete och spelproduktion.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan ingå i kandidatexamen i datavetenskap på 61-90-poängsnivå.

Förkunskapskrav

Godkänd kurs i datavetenskap på 31-60 poängsnivån.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten kunna visa:

 • kunskap om hur spel- och fysikmotorer kan understödja utvecklingsarbetet
 • kunskap om begrepp och metoder för speltester
 • förståelse för hur resultat från speltester kan användas i produktion
 • kunskap om vilka aspekter som är viktiga att beakta vid val av spel- och fysikmotor för en specifik spelgenre
 • kännedom om etablerade spel- och fysikmotorer
 • kännedom om hur egentillverkade verktyg kan komplettera en befintlig spel- och fysikmotor

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 • skapa ett spel genom att använda en befintlig spel- och fysikmotor
 • tillverka någon form av verktyg för att underlätta arbetet
 • kommunicera problemställningar kring spel- och fysikmotorer
 • planera och genomföra speltester

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 • kritiskt tillämpa sina kunskaper inom datavetenskap samt spel- och fysikmotorer för att välja för ändamålet lämplig spel- och fysikmotor
 • reflektera kring olika egenskaper och funktionalitet i spel- och fysikmotor i förhållande till utveckling av specifika spelgenrer

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning.

Betygsbedömning
För betyget godkänd krävs att samtliga ingående moment genomförts och minst fått värderingen G. För betyget Väl godkänt krävs att Produktion (5hp) och Analys (2hp) bedöms med betyget VG.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen består av tre huvudmoment:

 • Design, prototyper och speltestning (8hp) Momentet består av introduktion av de spel- och fysikmotorerna som används på kursen, idéarbete, tillverkning av prototyper, utvärdering och dokumentation.
 • Produktion (5hp) En första version av spelet skapas.
 • Analys (2hp) Analys av spel- och fysikmotorns kapacitet och hur den underlättar projektarbete, samarbete och produktion.

Arbetsformer

Seminarier om ca 30 timmar, gruppvis handledning om ca 10 timmar samt projektarbete om ca 340 timmar.
Momentet Design, prototyper och speltestning samt Produktion utförs i grupp, medan momentet Analys utförs individuellt.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Ett antal olika spel- och fysikmotorer kommer att tillhandahållas.
 • Aktuella artiklar kommer att användas, tillgängliga för studenten vid kurstillfället.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Telefon: 040-6657624

Anmälan

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

29 augusti 2022 - 15 januari 2023 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program