Forskningsmetodik

Sammanfattning

Syftet med kursen är att studenten skall utveckla kunskaper och färdigheter i användningen av grundläggande datavetenskapliga forskningsmetoder och färdigheter i muntlig och skriftlig presentation.

Behörighetskrav

Minst 60 högskolepoäng i datavetenskap eller data- och informationsvetenskap med progression inklusive DA211A Introduktion till studier i datavetenskap alternativt DA154A Introduktion till datavetenskap.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2022

Kurskod:
DA333A version 1
Engelsk benämning:
Research Methods
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Datavetenskap, Data- och informationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020

Förkunskapskrav

Minst 60 högskolepoäng i datavetenskap eller data- och informationsvetenskap med progression inklusive DA211A Introduktion till studier i datavetenskap alternativt DA154A Introduktion till datavetenskap.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdena datavetenskap samt data- och informationsvetenskap, kursen kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i datavetenskap.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten skall utveckla kunskaper och färdigheter i användningen av grundläggande datavetenskapliga forskningsmetoder och färdigheter i muntlig och skriftlig presentation.

Innehåll

 • Vetenskapsteori
 • Målformulering av forskningsprojekt
 • Uppställning av hypoteser och forskningsfrågor
 • Kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, deduktiva metoder, designvetenskap
 • Metoder för resultatanalys, deskriptiv statistik
 • Akademiskt skrivande och läsande
 • Informationssökning
 • Forskningsetik

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna visa kännedom om:

 • vetenskapsfilosofi i ett datavetenskapligt perspektiv
 • datavetenskapliga forskningsmetoder
 • hur ett forskningsprojekt genomförs
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna visa:
 • färdighet i att formulera ett vetenskapligt problem
 • färdighet i sökning och utvärdering av relevant information för att formulera ett vetenskapligt problem
 • färdighet i akademiskt skrivande
 • färdighet att analysera resultat med lämpliga statistiska metoder
 • förmåga att presentera resultat på ett vetenskapligt sätt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • formulera en forskningsfråga, söka efter och utvärdera för frågan relevant information, välja en lämplig lösningsstrategi, analysera resultaten med lämpliga metoder samt presentera, diskutera och värdera processen och resultaten ur ett vetenskapligt perspektiv
 • göra bedömningar med hänsyn till relevanta etiska aspekter

Arbetsformer

Kursen genomförs med föreläsningar, seminarier och självstudier.

Bedömningsformer

Krav för godkänd: Godkända inlämningsuppgifter (4 hp) och godkänd tentamen (3,5 hp).
Krav för väl godkänd: Godkända inlämningsuppgifter och väl godkänd tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Oates, B.J., (2005). Researching Information Systems and Computing. Sage Publications, London.
 • Zobel, J. (2014). Writing for Computer Science - The art of effective communication. 3rd ed., Springer, London.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Carl Johan Gribel, Kursansvarig
Telefon: 040-6657158

Anmälan

28 mars 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program