Systemutveckling och projekt I

Sammanfattning

Behörighetskrav

9 hp från någon eller flera av kurserna:

DA339A Objektorienterad programmering
DA315A Objektorienterad spelprogrammering
DA156A Introduktion till webbutveckling
DA354A Introduktion till programmering
Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper från kurserna:

DA211A Introduktion till studier i datavetenskap/DA154A Introduktion till datavetenskap , DA156A Introduktion till webbutveckling/DA106A Introduktion till webbutveckling och DA354A Introduktion till programmering
alternativt
DA211A Introduktion till studier i datavetenskap/DA154A Introduktion till datavetenskap, DA339A Objektorienterad programmering och DA217A Databasteknik
alternativt
DA315A Objektorienterad spelprogrammering och DA301A Speldesign

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021

Kurskod:
DA336A version 3
Engelsk benämning:
System Development and Project I
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Datavetenskap, Data- och informationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
07 februari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
18 januari 2021
Ersätter kursplan fastställd:
13 november 2018

Förkunskapskrav

9 hp från någon eller flera av kurserna:

DA339A Objektorienterad programmering
DA315A Objektorienterad spelprogrammering
DA156A Introduktion till webbutveckling
DA354A Introduktion till programmering
Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper från kurserna:

DA211A Introduktion till studier i datavetenskap/DA154A Introduktion till datavetenskap , DA156A Introduktion till webbutveckling/DA106A Introduktion till webbutveckling och DA354A Introduktion till programmering
alternativt
DA211A Introduktion till studier i datavetenskap/DA154A Introduktion till datavetenskap, DA339A Objektorienterad programmering och DA217A Databasteknik
alternativt
DA315A Objektorienterad spelprogrammering och DA301A Speldesign

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet datavetenskap på nivå 1-30 hp och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i datavetenskap.
Kursen ingår även i huvudområdet data- och informationsvetenskap på nivå 1-30 hp och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i data- och informationsvetenskap.

Syfte

Kursens syfte är att introducera studenten för de tankesätt, färdigheter, modeller, metoder och verktyg som innefattas i begreppet systemutveckling och att låta studenten skapa sig förståelse och praktiska färdigheter om begrepp, modeller, metoder och standarder som används inom utveckling av datorbaserade informationssystem. Kursen syftar även till att introducera studenten till projektarbete och att utveckla studentens förmåga att skapa, delta i och koordinera projekt inom datavetenskap och tillämpad IT.

Innehåll

Projekt handlar om att under en begränsad tid finna lösningar, utveckla digitala produkter, artefakter eller tjänster för ett specifikt syfte. Kursen är en bred introduktion till projektarbete och systemutveckling inom IT-området med avstamp ifrån datavetenskapliga synsätt och principer inom programvaruteknik. Inom ramen för kursen genomförs ett eller flera projekt. Studenterna kan genomföra olika delar i ett projektarbete, såsom förstudier och realiseringar av lösningar, utforma koncept och presentera dessa i lämpliga former. Integrerat i projekten behandlas grundläggande metoder för arbetsprocessen.
Kursen består av två delmoment:
Teori: En serie föreläsningar som introducerar grundläggande systemutveckling med avseende på utvecklingsprocessen och processtöd samt introducerar projektarbete som ämne med avseende på arbetsmetodik och vanliga styrverktyg för projekt. Teorin förankras praktiskt genom att delar av denna tillämpas i projektarbetet.
Projektarbete: Ett eller flera datavetenskapliga projekt som tillämpar alla moment i utvecklingsprocessen, med förstudie, kravinsamling, konstruktion, validering och verifiering samt projektpresentation.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna visa kunskap och förståelse om:

 • betydelsen av strukturerade arbetssätt för systemutveckling
 • olika processmodeller och utvecklingsmetoder som används för att stödja strukturerade arbetssätt under systemets livslängd
 • modeller, metoder och standarder som används vid utveckling av informationssystem
 • teorier, modeller, metoder och begrepp med relevans för projektledningsområdet
 • projekts funktion i en organisation och relationen mellan projekt och omgivande aktörer och intressenter
 • grupprocessens betydelse i projektsammanhang
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna visa färdigheter och förmåga att:
 • analysera processer, modeller eller metoder med utgångspunkt från ett teoretiskt resonemang och med hänsyn till ett praktiskt genomförande
 • kunna planera, genomföra och rapportera en process för ett projekt där processen omfattar kravinsamling och kravhantering, design och modellering samt verifiering och validering
 • kunna medverka till att skapa ett informationssystem utifrån ett användarorienterat perspektiv
 • tillämpa teorier, modeller, metoder och begrepp i praktiskt projektarbete och vid analys av ett projekt
 • kunna använda digitala verktyg för att stödja projektarbete och systemutveckling
 • hantera samspelet mellan individer i projektarbete
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna visa värderingsförmåga och ett förhållningssätt att:
 • kritiskt tillämpa sina kunskaper i systemutveckling med avseende på affärsmässiga, organisatoriska, teknologiska och användar- perspektiv
 • reflektera kring betydelsen av samarbete och ledarskap i en projektgrupp

Arbetsformer

Föreläsningar ca 30 timmar, övningar och laborationer ca 40 timmar, självstudietid ca 130 timmar, seminarier och projekthandledning ca 20 timmar, projektarbete ca 180 timmar.

Bedömningsformer

Teoretiska delar examineras genom tentamina samt genom inlämningsuppgifter kopplade till projektarbete och projektartefakter.
Praktiska kursmoment kopplade till projekt examineras genom skriftliga rapporter och projektartefakter samt muntliga redovisningar i grupp.
Inlämningsuppgifter, rapporter och projektartefakter genomförs i grupp eller enskilt beroende på uppgiftens utformning och aktuellt projekt.
Individuella projektrapporter används för att redovisa den personliga reflektionen och lärandet under projektarbetet.
Krav för godkänd:
Godkända tentamina (5 hp), godkända inlämningsuppgifter (2,5 hp) och godkända projektartefakter (2,5 hp). För godkänt betyg krävs dessutom aktivt deltagande i projektarbete, seminarier och muntliga redovisningar samt vid projekthandledning (5 hp).
Krav för väl godkänd:
För betyget väl godkänd krävs, utöver krav för godkänd, att tentamina erhållit betyget väl godkänd.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Sommerville, Ian (2015). Software Engineering, Global Edition, 10:de upplagan, Pearson Information om ytterligare fördjupningsmaterial i form av artiklar, webbreferenser och kompletterande föreläsningsmateriel ges vid kursstart.
Referenslitteratur:
 • Eklund, S. (2010). Arbeta i projekt – individen, gruppen, ledaren, Studentlitteratur
 • Pressman, Roger & Maxim, Bruce (2014). Software Engineering: A Practitioner's Approach, 8th Edition, McGraw-Hill
 • Tsui F., Karam O., Bernal B. (2013/2014). Essentials of Software Engineering 3rd Edition, Jones & Bartlett Learning

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Kristina Allder, Kursansvarig
Telefon: 040-6657132

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program