Datavetenskap: C++ med objektorienterad design och analys

Sammanfattning

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter i objektorienterad programmering i C++ samt att ge studenterna kunskap om och erfarenhet av att designa objektorienterade system på ett väl underbyggt sätt.

Behörighetskrav

Minst 30 hp i huvudområdet datavetenskap inklusive kursen DA315A Objektorienterad spelprogrammering.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2016, höst 2015

Kurskod:
DA337A version 1,1
Engelsk benämning:
Computer Science: C++ with Object-Oriented Design and Analysis
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
26 juni 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015
Ersätter kursplan fastställd:
10 december 2014

Förkunskapskrav

Minst 30 hp i huvudområdet datavetenskap inklusive kursen DA315A Objektorienterad spelprogrammering.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet datavetenskap på nivå 31-60 hp och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i datavetenskap med inriktning mot spelutveckling.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter i objektorienterad programmering i C++ samt att ge studenterna kunskap om och erfarenhet av att designa objektorienterade system på ett väl underbyggt sätt. Studenterna får förståelse för och tränas i att känna igen god design. Studenterna utvecklar förståelse och färdighet i att använda objektorienterade mönster och i att analysera konsekvenserna av alternativa designbeslut.

Innehåll

 • Objektorienterade begrepp
 • Grundläggande C++-koncept inklusive praktiska programmeringsuppgifter
 • Objektorienterad design av mjukvarusystem i UML
 • Användning av designmönster för programvaruutveckling
 • Design av objektorienterade modeller med hjälp av designmönster

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa förståelse, kunna beskriva, och använda begrepp inom C++
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • hantera programmeringsspråket C++
 • testa och felsöka sin programmeringskod
 • utifrån en given design självständigt kunna bedöma om designen är bärkraftig och funktionell
 • ha förmåga att i grupp diskutera och redogöra för konsekvenserna av olika typer av designbeslut
 • självständigt beskriva olika kriterier för god design
 • bedöma om en design främjar återanvändning av kod och design
 • självständigt och i grupp kunna utföra en objektorienterad analys av ett mindre projekt och göra en objektorienterad design i UML samt implementera designen i C++-kod
 • strukturera upp ett större modulärt mjukvarusystem och beskriva designen med hjälp av UML
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • reflektera över alternativa programstrukturers för- och nackdelar i förhållande till ett designproblem

Arbetsformer

Föreläsningar ca 30h, laborationer och övningar ca 70h, självstudier 300h.

Bedömningsformer

Examination sker i form av tentamina 7,5 hp samt i form av muntliga och skriftliga redovisningar 7,5 hp.
För betyget Godkänd måste alla examinationsmoment vara godkända.
För betyget Väl godkänd krävs att studenten på minst hälften av redovisningarna som betygsätts med väl godkänd har uppnått väl godkänd samt att tentamen bedömts som väl godkänd.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Lippman, Stanley B., Lajoie, Josée. & Moo, Barbara E. (2013). C++ primer. 5. ed. Upper Saddle River, N.J.: Addison-Wesley. ISBN13: 9780321714114
 • Stevens, Perdita & Pooley, R. J. (2006). Using UML: software engineering with objects and components. 2. ed. Harlow: Addison-Wesley. ISBN: 9780321269676

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Steve Dahlskog, Kursansvarig
Telefon: 040-6657127
Filip Larsson, studieadministratör
Telefon: 040-665 7016