Objektorienterad programmering

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap och färdigheter inom objektorienterad programvarukonstruktion och programmering av datorer och ska ge erfarenhet av problemanalys, problemlösning, implementering samt dokumentation av programvara.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 7/A7
Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020

Kurskod:
DA339A version 3,2
Engelsk benämning:
Object-Oriented Programming
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
09 juni 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
21 november 2019

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet datavetenskap och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i datavetenskap.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap och färdigheter inom objektorienterad programvarukonstruktion och programmering av datorer och ska ge erfarenhet av problemanalys, problemlösning, implementering samt dokumentation av programvara.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • problemlösningsstrategier,
 • statiska och dynamiska diagram för analys och modellering
 • Sanningstabeller som verktyg för att utvärdera booleska uttryck
 • strukturerad och objektorienterad programmeringsmetodik
 • strukturerad programmering
 • objektorienterad programmering
 • språkspecifika tillämpningar, t.ex. användning av klassbibliotek

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för vanliga begrepp inom programmering
 • visa förståelse för ett algoritmiskt tankesätt
 • visa förståelse för strukturerad och objektorienterad programmeringsteknik
 • visa förståelse för användningen av analys och modellering i utvecklingsprocessen för att ta fram programvara
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna analysera, strukturera och implementera objektorienterade program i ett programmeringsspråk
 • kunna använda strukturerad och objektorienterad programmeringsteknik vid programutveckling
 • känna till och till viss del kunna använda befintliga klasser i klassbibliotek
 • kunna använda analys och modellering vid framtagning av programvara
 • kunna dokumentera programvara
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna välja lämpliga kontrollstrukturer och klasser vid konstruktion av ett objektorienterat program och motivera sina val
 • kunna reflektera över alternativa objektorienterade lösningars för- och nackdelar för ett givet problem

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och workshops, samt självstudietid.

Bedömningsformer

Krav för godkänt betyg: Godkända tentamina (5 hp), godkända inlämningsuppgifter(6 hp) samt godkända laborationer och workshops (4 hp).
Krav för väl godkänt betyg: Väl godkända tentamina och att en majoritet av VG-grundande inlämningsuppgifter ska bedömts som väl godkända samt godkända laborationer och workshops.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Bennet, Simon, MacRobb, Steve & Farmer, Ray (2010) Object-Oriented Systems Analysis and Design Using UML. McGraw-Hill Higher Education, Maidenhead.
 • Deitel, Hervey, Deitel, Paul J. (2019) Java How to Program, Late Objects, Eleventh edition, Pearson Education
Utöver detta tillkommer kompletterande artiklar, webbmateriel och föreläsningsmaterial som tillhandahålles digitalt via kursplatsen.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Kristina Allder, Kursansvarig
Telefon: 040-6657132

Anmälan

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Anmälningskod: mau-08439 Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

Öppen för sen anmälan

Ansök