Ingenjörsmässig problemlösning och examensarbete

Sammanfattning

Behörighetskrav

Minst 120 hp inom ingenjörsprogrammet Datateknik och mobil IT inklusive godkända kurser:

 • Mobila system (DA124A)
 • Inbyggda system och signaler (DA139A)
 • Matematik: Analys A (MA203A)
 • Modeller och verklighet för datateknik (FY122A) alternativt Modeller och verklighet, inriktning TELMah (FY117A)

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2022, vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018, vår 2017, vår 2016, vår 2015

Kurskod:
DA340A version 1
Engelsk benämning:
Engineering Problem Solving and Degree Thesis
Fördjupningsnivå
G2E
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
21 augusti 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
19 januari 2015

Förkunskapskrav

Minst 120 hp inom ingenjörsprogrammet Datateknik och mobil IT inklusive godkända kurser:

 • Mobila system (DA124A)
 • Inbyggda system och signaler (DA139A)
 • Matematik: Analys A (MA203A)
 • Modeller och verklighet för datateknik (FY122A) alternativt Modeller och verklighet, inriktning TELMah (FY117A)

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfodringarna för Högskoleingenjörsexamen i Datateknik.

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna ska tillämpa de kunskaper och färdigheter som utvecklats under studietiden. Kursen syftar till att studenten använder sig av sina ingenjörskunskaper för att fördjupa sin kompetens och genomföra ett examensarbetet på ett ingenjörsmässigt sätt.

Innehåll

Kursen genomförs i två delar – dels en förberedande del och dels en del som utgörs av själva examensarbetet. Arbetet kan vara av utredande eller konstruerande karaktär, och redovisas muntligt i en presentation och skriftligt i en rapport.

Delmoment 1: Ingenjörsvetenskap och förstudie (15 hp)

Momentet syftar till att förbereda studenten för att genomföra ett självständigt examensarbete genom att studera och utföra ett antal fallstudier och uppgifter som kan vara relaterade till en vald frågeställning. Delmomentet resulterar också i en förstudie för det projekt som sen utförs i delmoment 2. Områden som tas upp i momentet innefattar:

1.1

 • Teknikhistoria, ingenjörsrollen och ingenjörsetik
 • Ingenjörsmetodik och forskningsmetodik
 • Teknik, miljö och ekonomi
 • Projektbeskrivning och -planering
 • Akademiskt skrivande

1.2

 • Problemformulering, problemstrukturering, problemavgränsning och genomförbarhetsundersökning

1.3

 • Informationssökning

Delmoment 2: Examensarbetet (15 hp)

Examensarbetetet består av ett självständigt arbete inom området datateknik. De olika delar som ingår är följande:

2.1

 • Utredning, utveckling eller implementation, inklusive utvärdering
 • Rapportskrivning
 • Redovisningar

2.2

 • Muntlig och skriftlig opposition på annat examensarbete

Lärandemål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta inom området Datateknik
 • visa kunskap om datateknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar
 • planera och med adekvata metoder genomföra examensarbetet på ett ingenjörsmässigt sätt inom givna ramar
 • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i relation till ett projekts problemställningar
 • visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • kunna söka, inhämta och värdera relevant information
 • kunna göra självständiga och kritiska bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter

Arbetsformer

Delmoment 1:

Delmomentet bygger på ett studentaktivt deltagande, och baseras på ett antal arbetsuppgifter/problemställningar som förberedelse för delmoment 2. Målbeskrivning och problembeskrivning ges för varje arbetsuppgift.

Studenterna arbetar självständigt (enskilt eller i grupp) med arbetsuppgifterna. Som undervisningsformer finns:

 • målbeskrivning och problembeskrivning för varje arbetsuppgift
 • introduktions- och temaföreläsningar
 • gruppseminarier
 • gästföreläsningar
 • studiebesök

Några av undervisningsmomenten har obligatorisk närvaro.

Gästföreläsningar, ca 20 timmar, gruppseminarier ca 30 timmar, självständigt arbete, ca 350 timmar.

Delmoment 2:

Lärandet bygger på självständigt arbete, ca 370 timmar. Handledningstid ca 10 timmar och gruppseminarier ca 20 timmar. Obligatorisk närvaro på handlednings-, seminarie- och examinationstillfällen.

Bedömningsformer

För betyget Godkänd krävs att studenten får godkänt på samtliga ingående delar.

Slutbetyget på kursen som helhet baseras på betyget av delmoment 2.

Delmoment 1: Ingenjörsvetenskap

Examination av arbetsuppgifterna sker genom genom skriftliga rapporter/inlämningar samt muntliga presentationer.

För godkänt krävs aktivt deltagande i undervisningsmomenten, inklusive närvaro på de obligatoriska momenten, och godkända uppgifter.

Delmoment 2: Examensarbete

Examinationen sker genom kvalitativ bedömning av kursmålen, baserat på bland annat

 • aktivt deltagande vid obligatoriska moment
 • studentens genomförande av examensarbetet
 • resultatet av utredningen, utvecklingen eller implementationen
 • aktivt deltagande på handledningsmöten
 • den skriftliga slutrapporten
 • muntlig redovisning
 • opposition vid en annan redovisning

Betygsskala

Underkänt (U) ,Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur:

 • Douglas, David, Papadopoulos, Greg & Boutelle, John (2009) Citizen Engineer, Prentice Hall, Upper Saddle River
 • Höst, Martin, Regnell, Björn, Runeson, Per (2006) Att genomföra examensarbete, Studentlitteratur, Lund
 • Söderström, Jonas (2014) Jävla skitsystem!, Karneval förlag, Stockholm

Referenslitteratur

 • Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2012) Seminarieboken: att skriva, presentera och opponera, Studentlitteratur, Lund
 • Schött, Kristina (2007) Studentens skrivhandbok, Liber, Stockholm
 • Språkrådet (2008) Svenska skrivregler, Liber, Stockholm
 • Walla, Erik (2004) Så skriver du bättre tekniska rapporter, Studentlitteratur, Lund

Självständig litteratursökning och litteraturstudier inom det givna problemområdet förväntas. Kurslitteratur kan även föreslås av examinator eller handledare.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Magnus Krampell, Kursansvarig
Telefon: 040-6657136

Anmälan

20 januari 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program