Objektorienterad programutveckling, trådar och datakommunikation

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021

Kurskod:
DA343A version 2
Engelsk benämning:
Object-Oriented Software Development, Threads and Data Communication
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
16 januari 2015

Förkunskapskrav

9 hp från kursen DA339A Objektorienterad programmering
Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper från hela kursen DA339A Objektorienterad programmering.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet datavetenskap på nivå 1-30 hp och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i datavetenskap.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupade kunskaper och färdigheter inom objektorienterad programutveckling, samt utvecklar kunskaper om objektsamlingar, multitrådning och datakommunikation.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • att skapa programvara
 • modellering med UML
 • objektorienterad analys och design
 • objektsamlingar
 • trådar
 • strömmar
 • datakommunikation

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa fördjupad förståelse för användningen av UML (Unified Modeling Language) i utvecklingsprocessen för att ta fram programvara
 • visa kunskap om objektsamlingar
 • visa kunskap om trådar, strömmar och datakommunikation
 • visa kunskap om några designmönster

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna utföra modellering av objektorienterad programvara med användande av UML
 • kunna använda designmönster, objektsamlingar, trådar, strömmar och datakommunikation i programvara
 • kunna implementera system baserat på klientserver-lösning
 • känna till och kunna använda relevanta klasser i klassbibliotek
 • kunna dokumentera programvara och granska dokumentation av programvara

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna reflektera över alternativa objektorienterade lösningars för- och nackdelar för relevanta problem på kursen

Arbetsformer

Föreläsningar ca 30 timmar, laborationer och seminarier ca 40 timmar samt självstudietid ca 130 timmar

Bedömningsformer

Krav för Godkänt (G) betyg: Godkänd tentamen (3 hp), godkända inlämningsuppgifter (3 hp) samt godkänd programutvecklingsuppgift (1,5 hp).
För betyget Väl godkänd (VG) krävs dessutom VG på tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Bennett, Simon, McRobb, Steve & Farmer, Ray (2010). Object-oriented systems analysis and design: using UML. 4. ed. Maidenhead, Berkshire: McGraw-Hill Higher Education. ISBN: 9780077125363
 • Harold, Elliotte Rusty (2013). Java network programming. 4. ed. Sebastopol, Ca: O'Reilly Media. ISBN: 9781449357672

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Mats Syde, Kursansvarig
Telefon: 040-6658330

Anmälan

18 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program