Utveckling av mobila applikationer

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019, höst 2018, höst 2017, höst 2016, höst 2015

Kurskod:
DA345A version 1
Engelsk benämning:
Development of Mobile Applications
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
13 juni 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015

Förkunskapskrav

30 hp godkända kurser inom huvudområdet Datavetenskap varav minst 15 hp objektorienterad programmering.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet datavetenskap på nivå 31-60 hp och ingår i examensfordringarna för kandidatexamen i datavetenskap med inriktning mot applikationsutveckling.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskap och färdigheter för att konstruera mjukvara för mobiltelefoner och surfplattor.

Innehåll

 • översikt över aktuella plattformar
 • begränsningar och möjligheter med mobila applikationer
 • utvecklingsmiljö
 • konstruktion av mobila applikationer
 • användargränssnitt
 • meddelandehantering
 • användning av sensorer och kamera
 • användning av positioneringstjänster

Lärandemål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs ska studenten visa förståelse för:

 • uppbyggnad och särdrag för på kursen använda plattformar
 • begränsningar och möjligheter för mobila applikationer
 • designprinciper för på kursen använda plattformar
 • grundläggande byggstenar och begrepp vid utveckling av mobila applikationer

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • konstruera mobila applikationer vilka uppfyller designprinciper för på kursen använda plattformar
 • använda sensorer och kamera i applikationer
 • använda positioneringstjänster i applikationer
 • använda lämpliga utvecklingsmiljöer vid konstruktion av mobila applikationer

Arbetsformer

Workshops/föreläsningar ca 20 timmar, laborationer ca 40 timmar samt självstudier ca 140 timmar.

Bedömningsformer

Kursens lärandemål examineras via inlämningsuppgifter och laborationer.

Krav för godkänd: Godkänt betyg på laborationer 2,5 hp och inlämningsuppgifter 5 hp.

Krav för väl godkänd: Godkänt betyg på laborationer och väl godkänt betyg på inlämningsuppgifter.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Meier, Reto (2012) Professional Android 4 Application Development, John Wiley & Sons, New York
 • Webbaserat material

Referenslitteratur:

 • Lewis, John, DePasquale, Peter & Chase, Joseph (2013) Java Foundations, Addison-Wesley, Harlow

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Övrigt

Studenten förväntas vara förtrogen med det programmeringsspråk som används på kursen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Jeanette Eriksson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657623