Icke-relationella databaser

Sammanfattning

Kursen introducerar centrala begrepp inom icke-relationella databaser och tillhörande tekniker för att skapa schemalösa datamodeller.

Behörighetskrav

Kurser om minst 60 hp i Datavetenskap med progression.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018

Kurskod:
DA352A version 1,1
Engelsk benämning:
Non-Relational Databases
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 februari 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018
Ersätter kursplan fastställd:
10 januari 2017

Förkunskapskrav

Kurser om minst 60 hp i Datavetenskap med progression.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet datavetenskap på nivå 61 - 90 hp och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i datavetenskap.

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper om och förståelse för icke-rationella databaser samt centrala begrepp i utvärderingsprocessen av datamodeller för att kunna avgöra vilken datamodell som motsvarar de behov som finns för datalagring i olika utvecklingsprojekt.

Innehåll

Kursen innehåller följande:

 • Centrala begrepp inom icke-relationella databaser
 • Olika icke-relationella databaser med fokus på dess för- och nackdelar
 • Tekniker för att skapa schemalösa databasmodeller
 • Design- och arkitekturaspekter för icke-relationella databaser
 • Exempel på icke-relationella databasimplementationer, såsom nyckel-värde, dokument-, kolumn- och graforienterade
 • Skalbarhet av icke-relationella databaser
 • Implementering av icke-relationella databaser
 • Utvärdering av icke-relationella databasmodeller i förhållande till behov
 • Användning av utvärderingsresultat för att undersöka vilken teknik som bör användas

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Visa kunskap för olika icke-relationella databastyper
 • Visa förståelse för olika tekniker som används för att bedöma vilken databastyp som bör användas för olika typer av programvara och projekt
 • Motivera varför ett datamodelleringsproblem skall lösas med hjälp av en icke-relationell databas
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • Argumentera för ett datamodelleringsförslag eller lösning utifrån dess fördelar och nackdelar
 • Utforma och implementera databaser i enlighet med några av de viktigaste icke-relationella databasmodellerna
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • Utvärdera olika databastekniker i förhållande till olika mjukvaruprodukters datakrav
 • Förhålla sig till de begräsningar och möjligheter som finns med olika databastyper, samt värdera styrkor och svagheter med dessa

Arbetsformer

Föreläsningar, inlämningsuppgifter samt självstudier.

Bedömningsformer

Krav för Godkänd: Godkänd tentamen (3.5 hp) och godkända inlämningsuppgifter (4 hp).
Krav för Väl godkänd: Väl godkänd tentamen samt godkända inlämningsuppgifter.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Harrison, G. (2016). Next Generation Databases: NoSQLand Big Data, Apress, 1st ed. Edition, ISBN-13: 978-1484213308 ISBN-10: 1484213300
 • Sadalage, P. J. & Fowler, M. (2012). NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence, Addison-Wesley Professional; 1 edition, ISBN-10: 0321826620
Referenslitteratur
 • Hills, T. (2016). NoSQL and SQL Data Modeling: Bringing Together Data, Semantics, and Software, Technics Publications; First edition (April 1, 2016), ISBN-10: 1634621093

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Arezoo Sarkheyli-Hägele, Kursansvarig
Telefon: 040-6657538

Anmälan

29 mars 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Anmälningskod: mau-18058

Öppen för sen anmälan

Ansök