Introduktion till programmering

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter höst 2019, höst 2018, höst 2017, höst 2016, höst 2015, höst 2014

Kurskod:
DA354A version 1
Engelsk benämning:
Introduction to Programming
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Data- och informationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
05 februari 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
01 september 2014

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet data- och informationsvetenskap på nivå 1-30 hp och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i data- och informationsvetenskap.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap och färdigheter inom grundläggande programmering. Under kursens gång inhämtas erfarenheter av problemanalys, problemlösning, implementering och dokumentation av programvara.

Innehåll

Kursen fokuserar på praktiska programmeringsfärdigheter, förankrade i relevant teori. Utgångspunkten är studentens arbete med specifika problem. Kursen behandlar:

 • problemlösningsstrategier
 • användning av språkkonstruktioner från strukturerad programmering
 • implementering och utvärdering av egna program

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna visa förståelse för grundläggande begrepp inom strukturerad programmering
 • visa ett algoritmiskt tankesätt och förståelse för att använda informell logik vid utformandet av algoritmer
 • kunna övergripande diskutera skillnader och likheter mellan strukturerad och objektorienterad programmering

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna strukturera och implementera enklare program i ett programmeringsspråk
 • självständigt från en problembeskrivning kunna analysera problem och konstruera ett fungerande program
 • kunna motivera sin programkod med avseende på lämpliga kontrollstrukturer, läsbarhet samt konventioner i aktuellt programmeringsspråk
 • kunna använda tredjeparts- och standardbibliotek vid programmering

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna kritiskt resonera kring alternativa lösningar för ett givet programmeringsproblem

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier ca 15 timmar, praktiska övningar och laborationer minst 30 timmar, samt självstudier ca 155 timmar.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom en serie uppgifter med fokus på problemlösning i det aktuella programmeringsspråket. Redovisningar sker i form av dokumenterad programkod, kompletterat med skriftliga rapporter och muntliga presentationer. Betygsbedömning görs enligt kriterier som bifogas med varje uppgift.

För Godkänd krävs att samtliga redovisningar genomförts och värderats som godkända.

För Väl godkänd krävs därutöver att en majoritet av VG-grundande uppgifter värderats som väl godkända.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

 • Downey, Allen B. (2012) Think Python, O'Reilly, Beijing, ISBN-13: 9781449330729

Därutöver kan aktuella webbkällor användas, tillgängliga för studenten vid kurstillfället.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter