Data- och informationsvetenskap: Flerplattformsapplikationer med webbtekniker

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kurser om minst 30 hp i huvudområdet data- och informationsvetenskap, inklusive 7,5 hp webbutveckling samt 7,5 hp programmering.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2020, vår 2019, vår 2018, vår 2017, vår 2016

Kurskod:
DA355A version 1
Engelsk benämning:
Computer and Information Science: Cross-platform Applications with Web Technologies
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Data- och informationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
13 juni 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015

Förkunskapskrav

Kurser om minst 30 hp i huvudområdet data- och informationsvetenskap, inklusive 7,5 hp webbutveckling samt 7,5 hp programmering.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet data- och informationsvetenskap på nivå 31 - 60 hp och ingår i examensfordringarna för kandidatexamen i data- och informationsvetenskap.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap och färdigheter för att konstruera webbapplikationer anpassade för flera typer av enheter, med fokus på mobila plattformar.

Innehåll

Kursen behandlar:

 • Översikt av aktuella webbtekniker
 • Möjligheter och begränsningar med webbapplikationer
 • Utvecklingsmiljö och arbetssätt
 • Konstruktion av webbapplikationer
 • Designprinciper och användargränssnitt
 • Användning av enhetens hårdvarufunktionalitet

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna visa förståelse för:

 • grundläggande byggstenar och begrepp vid utveckling av webbapplikationer
 • begränsningar och möjligheter för webbapplikationer
 • designprinciper och utformning av användargränssnitt för webbapplikationer
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • konstruera webbapplikationer som uppfyller principer för flerplattformsdesign
 • använda enhetens resurser i praktisk tillämpning
 • använda lämpliga utvecklingsmiljöer vid konstruktion av webbapplikationer
 • söka, samla, värdera och kritiskt tolka information relevant för egna utvecklingsprojekt

Arbetsformer

Föreläsningar/workshops ca 20 timmar, laborationer ca 20 timmar, projekthandledning ca 5 timmar samt självstudier ca 155 timmar.

Bedömningsformer

Krav för godkänd: Godkända inlämningsuppgifter (5 hp) och godkänt projekt (2.5 hp).
Krav för väl godkänd: Väl godkänd på inlämningsuppgifterna samt godkänt projekt.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:
 • Weyl, Estelle (2013) Mobile HTML5, O'Reilly Media, Sebastopol, ISBN 13: 9781449311414
 • Levin, Michal (2014) Designing Multi-Device Experiences, O’Reilly Media, Sebastopol, ISBN 13: 9781449340384
Information om aktuell fördjupningslitteratur ges vid kursstart.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Johan Holmberg, Kursansvarig
Telefon: 040-6657376

Anmälan

29 mars 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program